Освітня програма

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти

ІІ-ІІІ ступенів

Новобузької районної ради Миколаївської області

на 2021-2022 н.р.

Структура освітньої програми

Розділ 1

Обґрунтування мети та цільових завдань освітньої програми

Мета освітньої програми:

· Реалізація предметного і над предметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної , соціально активної, конкурентоздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою, математична компетентність, компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність , інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з справедливістю, рівністю, правами людини, добробутом та здоровим способом життя та ін.);

· Забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів педагогічно активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;

· Реалізація в освітньому процесі міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків;

· Забезпечення наскрізних ліній, що засобом інтеграції ключових та загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;

· Зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, системності і єдності діяльності і змісті освіти.

Цільові завдання освітньої програми

Головні цінності педагогічного колективу – дитина, культура, творчість. Основний принцип педагогічного процесу закладу – цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку і задоволеннявищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується і самореалізується.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань гімназії, тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів фізична культура та основи здоров’я, а й інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-9 класах формується самостійно з варіативних модулів відповідно до статевовікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріальнотехнічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Крім різних форм навчальних занять з фізичної культури організована робота секцій, проводиться значна позакласна робота.

Завданням предмету «Основи здоров’я» є формування відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку, навколишнє середовище, стабільність у майбутньому та розвиток учнів через особисту і культурну ідентифікацію, активну громадянську позицію, підприємливість, усвідомлення цінності життя крізь призму фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку.

Заняття з курсу «Захист України» проводяться протягом року з використанням навчально-методичної бази військового комісаріату.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типии уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки, навчально-практичнізаняття, квести, які вчитель організовує у межах уроку, а в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання в учнів 5-9 класів вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних программах окремих предметів. Форми організації освітнього процессу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Навчальний план базової школи реалізує зміст освіти на академічному рівні.

Компетентності учнів 5-9 класів такі як уміння вчитись, ініціативність , екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами всіх предметів.

На цьому етапі створюються умови для реалізації замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду, забезпечується наступність в змісті організації навчання і виховання між ланками освіти, досягнення учнями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання.

В 10-12 класах здійснюється профільне навчання, створюються умови для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійнихі нтересів, нахилів, здібностей і обдарувань, наукового світогляду та потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки. Продовжується робота по формуванню ключових компетентностей, виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров’я й безпека, спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні гімназійного середовища. Наскрізні лінії є соціальнозначимими над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати знання в різних ситуаціях.

Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними программами відповідно до переліку программ підручників та посібників, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання в закладах в 2021-2022 н.р.

Розділ 2

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів базової загальної середньої освіти ІІ ступеня складає 5845 годин/на навчальний рік.

5 клас – 1050 год/н.р.

6 клас – 1155 год/н.р.

7 клас – 1172.5 год/н.р.

8 клас – 1207.5 год/н.р.

9 клас – 1260 год/н.р.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11 класів складає 2660 годин/навчальний рік:

10 клас – 1330 год/н.р.

11 клас – 1330 год/н.р.

Розділ 3

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової та профільної освіти

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, проведеної фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Розділ 4

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей

Освітню програму ІІ ступеня укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Освітню програму ІІІ ступеня укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Розділ 5

Навчальний план Новобузької гімназії та його обґрунтування

Навчальний план Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів розро­блений на виконання абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392, типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України №235 від 19.02.2021р. «Про затвердження типової освтньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Новобузька гімназія – заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів налічує 7 класів, в яких навчається 200 учнів. Заклад працює за суспільно-гуманітарним напрямом (економічним профілем).

Режим роботи Новобузької гімназії – п’ятиденний.

Кількість учнів по класах:

Клас Кількість учнів
5 25
6 30
7 30
8 33
9 32
5-9 150
10 22
11 23
10-11 45
Всього 5-11 195

Розподіл навчального навантаження на тиждень відповідає таблиці 1 до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.18р. №405. При складанні цього навчального плану враховано, що по закінчення закладу загальної середньої освіти учні обов’язково повинні складати іспит з української мови, а тому за рахунок годин варіативної складової виділено додаткові години на вивчення української мови:

5 клас – 1 год.

6 клас – 1 год.

7 клас – 0.5 год.

8 клас – 1 год.

9 клас – 1 год.

Враховуючи той факт, що значна кількість випускників обирає для здачі ЗНО математику, за рахунок варіативної складової виділені години на підсилення математики в 5 і 6 класах по 1 год, в 7 класі: алгебра 1 год, в 8 класі: алгебра 1 година, геометрія 0.5 год., в 9 класі: алгебра 0.5 год, геометрія 0.5 год.

Також на підсилення іноземної мови виділено 5 клас – 0.5 год. (враховано, що в гімназію вступають діти з різних навчальних закладів з різною підготовкою з іноземної мови)

Виділено по 0.5 год на підсилення інформатики в 6 та 7 класах, з метою удосконалення вмінь і навичок учнів працювати з персональним комп’ютером.

За рахунок варіативної складової введено курс за вибором світоглядного спрямування «Фінансова грамотність», який вивчається з 5 по 9 клас включно. 5,6,9 класи по 1 год, 7,8 – 0.5 год.

Гімназією повністю реалізована як інваріантна так і варіативна складові, що забезпечує повноцінність базової середньої освіти.

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови, трудового навчання, інформатики здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

Робочий навчальний план гімназії складено:

- для 5-9-го класу за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням української мовою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1) (1 додаток);

- для 10-11 класів за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням української мовою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2 з урахуванням таблиці 3)

Навчальний план

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

на 2021-2022 навчальний рік (ІІ ступінь) (таблиця 1)

Мова викладання – українська. Режим роботи – п’ятиденний.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годинна тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+1 3,5+1 2,5+0,5 2+1 2+1
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3+0,5 3 3 3 3
Заруб.література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1.5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4+1 4+1
Алгебра - - 2+1 2+1 2+0.5
Геометрія - - 2 2+0,5 2+0.5
Природознавство Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1.5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1+0,5 1+0,5 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3+2.5 26,5+3+ 2,5 28+3+2 28,5+3+2,5 30+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, курси 3.5 3.5 2.5 3 3
Курси за вибором Фінансова грамотність 1 1 0,5 0,5 1
Години на підсилення предметів інваріантної складової Українська мова Іноземна мова Математика Інформатика Алгебра Геометрія 2.5 1 0.5 1 2.6 1 1 0.5 2 0.5 0.5 1 2.5 1 1 0.5 2 1 0.5 0.5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

Навчальний план

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

на 2021-2022 навчальний рік (ІІІ ступінь) (таблиці 2,3)

Мова викладання – українська. Режим роботи – п’ятиденний.

Економічний профіль

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10
Українська мова 2+0.5
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2+1
Історія України 1,5 + 1
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2
Географія 1,5+3.5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика Технології Мистецтво 3
1.5
1.5
Разом 24+3+7
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 8
Додаткові години на профільний предмет Географія 3.5
Спецкурс з економіки «Цікава економіка» Додаткові години на підсилення предметів інваріантної складової Історія України Українська мова Математика Англійська мова 1
3.5
1 0.5 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Навчальний план

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

на 2021-2022 навчальний рік (ІІІ ступінь) (таблиця 2, 3)

Мова викладання – українська. Режим роботи – п’ятиденний.

Економічний профіль

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11
Українська мова 2+1
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2+1
Історія України 1,5+1
Всесвітня історія 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+2
Біологія і екологія 2
Географія 1+4
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика Технології Мистецтво
1,5
1,5
Разом 23+3+9
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 9
Додаткові години на профільний предмет Географія 4
Додаткові години на базові предмети інваріантної складової Історія України Українська мова Математика Англійська мова
1 1 2 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Державний стандарт базової освіти в 5-му класі складається з 7-ми освітніх галузей. Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». З трудового навчання в 5-му класі обов’язковим є вивчення модуля «Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією», а також трьох варіативних модулів: «Технологія виготовлення виробів, оздоблених обємною аплікацією», «Технологія виготовлення виробів, оздобленних аплікацією з природних матеріалів» та «Технологія виготовлення м’якої іграшки».

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
англійська мова 4 3
українська мова 4 5

При вивченні трудового навчання клас ділиться на 2 групи за гендерною ознакою у 6-му класі при вивченні трудового навчання обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат – «Технологія виготовлення вишитих виробів», для хлопців – «Технологія виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту». Варіативні модулі для дівчат: «Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія плетіння з бісеру на дротяній основі», «Технологія плетіння з бісеру»; для хлопців – «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки», «Технологія виготовлення сувенірів із деревинних матеріалів», «Технологія обробки тонколистового металу та дроту».

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
інформатика 1 2
українська мова 5 4

У 7 класі розподіл годин по семестрах здійснюється таким чином:

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
хімія 2 1
інформатика 1 2
Курс за вибором «Фінансова грамотність» 1 -

При вивченні трудового навчання клас ділиться на 2 групи за гендерною ознакою. Обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат - «Технологія виготовлення виробів з волокнистих матеріалів, плетених гачком»; для хлопців – «Технологія виготовлення виробів із деревини». Варіативні модулі для дівчат – «Технологія виготовлення української народної вишивки» та «Технологія приготування страв української національної кухні»; для хлопців – «Технологія ажурного випилювання» та «Технологія плетіння з природного матеріалу».

У 8 класі розподіл годин по семестрах здійснюється таким чином:

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
Геометрія 2 3
Історія України 2 1
Курс за вибором «Фінансова грамотність» - 1

При вивченні інформатики клас ділиться на 2 підгрупи (за списком). При вивченні трудового навчання клас ділиться на 2 групи за гендерною ознакою. Обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат «Технологія виготовлення швейних виробів» та для хлопців – «Технологія виготовлення виробів інтєр’єрного призначення». Варіативний модуль для дівчат - «Технологія проєктування та оздооблення одягу», «Технологія проєктування та виготовлення авиробів в техніці макраме», для хлопців – «Технологія проєктування та виготовлення виробів із застосуванням вторинного використання матеріалів», «Технологія проектування та виготовлення сувенірів».

У 9-му класі розподіл годин по семестрах здійснюється таким чином:

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
геометрія 3 2
історія України 1 2
географія 1 2
алгебра 3 2

При вивченні інформатики в 5-9 класах ділиться на 2 підгрупи (за списком).

Обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями» та для хлопців – «Технологія виготовлення комплексног виробу». Варіативний модуль для дівчат - «Технологія проєктування та виготовлення кондитерських виробів», «Технологія вишивання мережками», для хлопців – «Технологія проєктування та виготовлення виробів із застосуванням вторинного використання матеріалів», «Технологія проектування та виготовлення сувенірів».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Навчальний план зорієнтований на роботу гімназії за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Навчання організовується за семестровою системою

Структура навчального року

1 вересня –

І семестр – 1.09-

ІІ семестр –

Осінні канікули –

Зимові канікули –

Весняні канікули –

Додаток 2

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Навчальний план Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про затвердження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

Навчальний план для 10 класу складено у відповідності з таблицею 2 до типової освітньої програми (наказ №408 від 20.04.18р.) з урахуванням таблиці 3 до цієї ж типової освітньої програми.

При розподілі годин враховано профіль навчання, потребу учнів та кадрове забезпечення. На вивчення профільного предмету «Географія» планується виділення 5 годин на тиждень (1.5 год за інваріантною складовою та 3.5 год додаткові). Спецкурс з економіки «Цікава економіка» разом з профільним предметом відображають специфіку конкретного профілю. Додаткові години передбачені цим навчальним планом використані також на базові предмети: українська мова 0.5 год, історія України 1 год, математика 1 год, іноземна мова 1 год Таке використання годин зумовлено тим, що ці предмети є обов’язковими для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, а годин передбачених інваріантною складовою навчального плану не достатньо для якісної підготовки учнів.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами (інформатика, технології, мистецтво), що вивчаються на рівні стандарту.

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
Українська мова 3 2
Історія України 2 3
Хімія 2 1
Захист Вітчизни 1 2

Навчальний план для 11 класу складено у відповідності з таблицями 2,3 до типової освітньої програми (наказ №408 від 20.04.18р.). Він передбачає реалізацію економічного профілю через вивчення профільного предмету географії, а також спецкурсу «Цікава економіка».

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
Історія України 2 3
Захист Вітчизни 2 1
Інформатика 2 1
Технології 1 2

У 5-6 класах з фізичної культури вивчаються 5 модулів «Легка атлетика», «Волейбол», «Городки», «Гімнастика», «Футбол». У 7-9 класах – 4 модуля: «Легка атлетика», «Волейбол», «ППФП», «Футбол». У 10-11 класах – 3 модуля: «Легка атлетика», «Волейбол», «ППФП».

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

При складанні робочих навчальних планів дотримане гранично допустиме навчальне навантаження учнів.

Рішення про такий розподіл варіативної складової відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад прийняте на засіданні педагогічної ради та ради гімназії, при цьому враховувалось профільне спрямування, кадрове забезпечення та бажання учнів.


/Files/images/programa/112.jpg

Освітня програма

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти

ІІ-ІІІ ступенів

Новобузької районної ради Миколаївської області

на 2020-2021 н.р.

Структура освітньої програми

Розділ 1. Обґрунтування мети та цільових завдань освітньої програми

Розділ 2. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Розділ 3. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової, базової та профільної освіти

Розділ 4. Перелік та пропонований зміст освітніх галузей

Розділ 5. Навчальний план Новобузької гімназії та його обґрунтування

Розділ 6. Форми організації освітнього процесу

Розділ 7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Розділ 8. Модель випускника

Розділ 1

Обґрунтування мети та цільових завдань освітньої програми

Мета освітньої програми:

· Реалізація предметного і над предметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної , соціально активної, конкурентоздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою, математична компетентність, компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність , інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з справедливістю, рівністю, правами людини, добробутом та здоровим способом життя та ін.);

· Забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів педагогічно активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;

· Реалізація в освітньому процесі міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків;

· Забезпечення наскрізних ліній, що засобом інтеграції ключових та загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;

· Зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, системності і єдності діяльності і змісті освіти.

Цільові завдання освітньої програми

Головні цінності педагогічного колективу – дитина, культура, творчість. Основний принцип педагогічного процесу закладу – цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку і задоволеннявищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується і самореалізується.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань гімназії, тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів фізична культура та основи здоров’я, а й інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у 5-9 класах формується самостійно з варіативних модулів відповідно до статевовікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріальнотехнічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Крім різних форм навчальних занять з фізичної культури організована робота секцій, проводиться значна позакласна робота.

Завданням предмету «Основи здоров’я» є формування відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку, навколишнє середовище, стабільність у майбутньому та розвиток учнів через особисту і культурну ідентифікацію, активну громадянську позицію, підприємливість, усвідомлення цінності життя крізь призму фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку.

Заняття з курсу «Захист Вітчизни» проводяться протягом року з використанням навчально-методичної бази військового комісаріату.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типии уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки, навчально-практичнізаняття, квести, які вчитель організовує у межах уроку, а в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання в учнів 5-9 класів вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних программах окремих предметів. Форми організації освітнього процессу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Навчальний план базової школи реалізує зміст освіти на академічному рівні.

Компетентності учнів 5-9 класів такі як уміння вчитись, ініціативність , екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами всіх предметів.

На цьому етапі створюються умови для реалізації замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду, забезпечується наступність в змісті організації навчання і виховання між ланками освіти, досягнення учнями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання.

В 10-12 класах здійснюється профільне навчання, створюються умови для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійнихі нтересів, нахилів, здібностей і обдарувань, наукового світогляду та потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки. Продовжується робота по формуванню ключових компетентностей, виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров’я й безпека, спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні гімназійного середовища. Наскрізні лінії є соціальнозначимими над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати знання в різних ситуаціях.

Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними программами відповідно до переліку программ підручників та посібників, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання в закладах в 2020-2021 н.р.

Розділ 2

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів базової загальної середньої освіти ІІ ступеня складає 5845 годин/на навчальний рік.

5 клас – 1050 год/н.р.

6 клас – 1155 год/н.р.

7 клас – 1172.5 год/н.р.

8 клас – 1207.5 год/н.р.

9 клас – 1260 год/н.р.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11 класів складає 2660 годин/навчальний рік:

10 клас – 1330 год/н.р.

11 клас – 1330 год/н.р.

Розділ 3

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової та профільної освіти

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року, розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, проведеної фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року, повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Розділ 4

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей

Освітню програму ІІ ступеня укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Освітню програму ІІІ ступеня укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Розділ 5

Навчальний план Новобузької гімназії та його обґрунтування

Навчальний план Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів розро­блений на виконання абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392, типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Новобузька гімназія – заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів налічує 7 класів, в яких навчається 200 учнів. Заклад працює за суспільно-гуманітарним напрямом (економічним профілем).

Режим роботи Новобузької гімназії – п’ятиденний.

Кількість учнів по класах:

Клас Кількість учнів
5 30
6 30
7 33
8 29
9 30
5-9 152
10 23
11 26
10-11 49
Всього 5-11 201

Розподіл навчального навантаження на тиждень відповідає таблиці 1 до Типової освітньої програми затвердженої наказом МОН України від 20.04.18р. №405. При складанні цього навчального плану враховано, що по закінчення закладу загальної середньої освіти учні обов’язково повинні складати іспит з української мови, а тому за рахунок годин варіативної складової виділено додаткові години на вивчення української мови:

5 клас – 1 год.

6 клас – 1 год.

7 клас – 0.5 год.

8 клас – 1 год.

9 клас – 1 год.

Враховуючи той факт, що значна кількість випускників обирає для здачі ЗНО математику, за рахунок варіативної складової виділені години на підсилення математики в 5 і 6 класах по 1 год, в 7 класі: алгебра 1 год, в 8 класі: алгебра 1 година, геометрія 0.5 год., в 9 класі: алгебра 0.5 год, геометрія 0.5 год.

Також на підсилення іноземної мови виділено 5 клас – 0.5 год. (враховано, що в гімназію вступають діти з різних навчальних закладів з різною підготовкою з іноземної мови)

Виділено по 0.5 год на підсилення інформатики в 6 та 7 класах, з метою удосконалення вмінь і навичок учнів працювати з персональним комп’ютером.

За рахунок варіативної складової введено курс за вибором світоглядного спрямування «Фінансова грамотність», який вивчається з 5 по 9 клас включно. 5,6,9 класи по 1 год, 7,8 – 0.5 год.

Гімназією повністю реалізована як інваріантна так і варіативна складові, що забезпечує повноцінність базової середньої освіти.

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови, трудового навчання, інформатики здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

Робочий навчальний план гімназії складено:

- для 5-9-го класу за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням української мовою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1) (1 додаток);

- для 10 класів за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням української мовою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиці 2,3) (додаток 2);

- для 11 класів за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням української мовою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.18р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2,3) (економічний профіль), (додаток 3).

Навчальний план

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

на 2020-2021 навчальний рік (ІІ ступінь) (таблиця 1)

Мова викладання – українська. Режим роботи – п’ятиденний.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годинна тиждень у класах
5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5+1 3,5+1 2,5+0,5 2+1 2+1
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3+0,5 3 3 3 3
Заруб.література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1.5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4+1 4+1
Алгебра - - 2+1 2+1 2+0.5
Геометрія - - 2 2+0,5 2+0.5
Природознавство Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1.5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1+0,5 1+0,5 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 23,5+3+2.5 26,5+3+ 2,5 28+3+2 28,5+3+2,5 30+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, курси 3.5 3.5 2.5 3 3
Курси за вибором Фінансова грамотність 1 1 0,5 0,5 1
Години на підсилення предметів інваріантної складової Українська мова Іноземна мова Математика Інформатика Алгебра Геометрія 2.5 1 0.5 1 2.6 1 1 0.5 2 0.5 0.5 1 2.5 1 1 0.5 2 1 0.5 0.5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3

Навчальний план

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

на 2020-2021 навчальний рік (ІІІ ступінь) (таблиці 2,3)

Мова викладання – українська. Режим роботи – п’ятиденний.

Економічний профіль

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10
Українська мова 2+0.5
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2+1
Історія України 1,5 + 1
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2
Географія 1,5+3.5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика Технології Мистецтво 3
1.5
1.5
Разом 24+3+7
Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 8
Додаткові години на профільний предмет Географія 3.5
Спецкурс з економіки «Цікава економіка» Додаткові години на підсилення предметів інваріантної складової Історія України Українська мова Математика Англійська мова 1
3.5
1 0.5 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Навчальний план

Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів

на 2020-2021 навчальний рік (ІІІ ступінь) (таблиця 2, 3)

Мова викладання – українська. Режим роботи – п’ятиденний.

Економічний профіль

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11
Українська мова 2+1
Українська література 2
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2+1
Історія України 1,5+1
Всесвітня історія 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+2
Біологія і екологія 2
Географія 1+4
Фізика і астрономія 4
Хімія 2
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика Технології Мистецтво
1,5
1,5
Разом 23+3+9
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 9
Додаткові години на профільний предмет Географія 4
Додаткові години на базові предмети інваріантної складової Історія України Українська мова Математика Англійська мова
1 1 2 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Державний стандарт базової освіти в 5-му класі складається з 7-ми освітніх галузей. Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». З трудового навчання в 5-му класі обов’язковим є вивчення модуля «Технологія виготовлення виробів з аплікацією», а також двох варіативних модулів: «Технологія виконання електротехнічних робіт» та «Технологія догляду за тваринами».

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
англійська мова 4 3
українська мова 4 5

У 6-му класі при вивченні трудового навчання обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат – «Технологія виготовлення вишитих виробів», для хлопців – «Технологія виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту». Варіативні модулі для дівчат: «Технологія виготовлення м’якої іграшки» та «Технологія плетіння з бісеру»; для хлопців – «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки» та «Технологія природного землеробства».

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
інформатика 1 2
українська мова 5 4

У 7 класі розподіл годин по семестрах здійснюється таким чином:

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
хімія 2 1
інформатика 1 2
Курс за вибором «Фінансова грамотність» 1 -

При вивченні трудового навчання клас ділиться на 2 групи за гендерною ознакою. Обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат - «Технологія виготовлення виробів з волокнистих матеріалів, плетених гачком. Проектування виробів, плетених гачком» та «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями. Проектування та виготовлення виробів, в’язаних спицями»; для хлопців – «Основи вивчення матеріалів та способи їх обробки. Проектування та виготовлення виробів з деревини». Варіативні модулі для дівчат – «Технологія вишивання мережкою» та «Технологія виготовлення народної ляльки»; для хлопців – «Технологія електротехнічних робіт» та «Технологія природного землеробства».

У 8 класі розподіл годин по семестрах здійснюється таким чином:

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
Геометрія 2 3
Історія України 2 1
Курс за вибором «Фінансова грамотність» - 1

При вивченні інформатики клас ділиться на 2 підгрупи (за списком). При вивченні трудового навчання клас ділиться на 2 групи за гендерною ознакою. Обов’язковою для вивчення складовою є: для дівчат «Проектування та виготовлення виробів машинним способом» та для хлопців – «Основи вивчення матеріалів та способи їх обробки. Проектування та виготовлення виробів з металу». Варіативний модуль для дівчат - «Технологія оздоблення одягу», для хлопців – «Технологія виготовлення виробів із деревини».

У 9-му класі розподіл годин по семестрах здійснюється таким чином:

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
геометрія 3 2
історія України 1 2
географія 1 2
алгебра 3 2

При вивченні інформатики в 5-9 класах ділиться на 2 підгрупи (за списком).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Навчальний план зорієнтований на роботу гімназії за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Навчання організовується за семестровою системою

Структура навчального року

1 вересня – 28 травня

І семестр – 1.09-25.12

ІІ семестр – 11.01 – 28.05

Осінні канікули – 26.10 – 30.10

Зимові канікули – 28.12 – 8.01.21р.

Весняні канікули – 22.03 – 26.03

Додаток 2

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Навчальний план Новобузької гімназії закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про затвердження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

Навчальний план для 10 класу складено у відповідності з таблицею 2 до типової освітньої програми (наказ №408 від 20.04.18р.) з урахуванням таблиці 3 до цієї ж типової освітньої програми.

При розподілі годин враховано профіль навчання, потребу учнів та кадрове забезпечення. На вивчення профільного предмету «Географія» планується виділення 5 годин на тиждень (1.5 год за інваріантною складовою та 3.5 год додаткові). Спецкурс з економіки «Цікава економіка» разом з профільним предметом відображають специфіку конкретного профілю. Додаткові години передбачені цим навчальним планом використані також на базові предмети: українська мова 0.5 год, історія України 1 год, математика 1 год, іноземна мова 1 год Таке використання годин зумовлено тим, що ці предмети є обов’язковими для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, а годин передбачених інваріантною складовою навчального плану не достатньо для якісної підготовки учнів.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами (інформатика, технології, мистецтво), що вивчаються на рівні стандарту.

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
Українська мова 3 2
Історія України 2 3
Хімія 2 1
Захист Вітчизни 1 2

Навчальний план для 11 класу складено у відповідності з таблицями 2,3 до типової освітньої програми (наказ №408 від 20.04.18р.). Він передбачає реалізацію економічного профілю через вивчення профільного предмету географії, а також спецкурсу «Цікава економіка».

Розподіл годин по семестрах

Предмет І семестр ІІ семестр
Історія України 2 3
Захист Вітчизни 2 1
Інформатика 2 1
Технології 1 2

У 5-6 класах з фізичної культури вивчаються 5 модулів «Легка атлетика», «Волейбол», «Городки», «Гімнастика», «Футбол». У 7-9 класах – 4 модуля: «Легка атлетика», «Волейбол», «Гімнастика», «Футбол». У 10-11 класах – 3 модуля: «Легка атлетика», «Волейбол», «ППФП».

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

При складанні робочих навчальних планів дотримане гранично допустиме навчальне навантаження учнів.

Навчальні заняття організовано за семестровою системою:

1 вересня – 28 травня

І семестр – 1.09-25.12

ІІ семестр – 11.01 – 28.05

Осінні канікули – 26.10 – 30.10

Зимові канікули – 28.12 – 8.01.21р.

Весняні канікули – 22.03 – 26.06

Рішення про такий розподіл варіативної складової відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад прийняте на засіданні педагогічної ради та ради гімназії, при цьому враховувалось профільне спрямування, кадрове забезпечення та бажання учнів.

Розділ 6

Форми організації освітнього процесу

Новобузька гімназія у своїй діяльності зорієнтована на розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей, відродження і примноження інтелектуального потенціалу України, надання можливості учням здобути знання як обов'язкового загальноосвітнього рівня, так і поглиблено вивчати предмети, розкриття та сприяння реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань. Головним завданням у навчально-виховному процесі педагогічний колектив вбачає у підготовці успішного випускника, який може реалізувати себе у сучасному світі.

Вчителі гімназії реалізують ці завдання шляхом втілення в практику роботи різних педагогічних технологій ведення уроку: інформаційно-комунікаційних, інтерактивного навчання, особистісно-зорієнтованого навчання, критичного мислення, метод проектів.

Інформаційно-комунікаційні технології. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного школяра. З використанням комп'ютерних технологій і засобів он-лайн учителі гімназії отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити учнів. Розуміючи необхідність навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності велику кількість інформації. Педагоги прагнуть організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомагає вчителю у вирішенні цього непростого завдання поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки.

Для цього в гімназії створена належна матеріально-технічна база:

· встановлено два мультимедійні комплекси;

· кожен клас оснащений ноутбуком та проектором.

Особистісно-зорієнтоване навчання. Технологія навчання, яка значною підвищує ефективність уроку є особистісно-зорієнтоване навчання. Саме дана технологія навчання ставить у центр освітньої системи дитину, забезпечення комфортних умов її розвитку, сприяє формуванню творчої, інтелектуальної, самостійної та всебічно розвиненої особистості. У системі особистісно-зорієнтованої освіти підростаючого покоління найсуттєвіша роль відводиться педагогу, якому необхідно відійти від навчально-дисциплінарної моделі і переорієнтувати педагогічний процес на головне – особистість.

Учителі-словесники Новобузької гімназії працюють над проблемою реалізації особистісно-зорієнтованого навчання на уроках мови та літератури. Своїми напрацюваннями вони неодноразово ділилися при проведенні семінарів, круглих столів та педагогічних рад. Педагоги переконані, що саме особистісно-зорієнтований підхід забезпечує створення

нових механізмів навчання і виховання, робить сучасні уроки ефективними, бо ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, врахування індивідуальності.

Проектна технологія. Виконуючи вимоги програм, все ширше в практику роботи вчителів входить проектна технологія. Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження. Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме: планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати; використовувати багато джерел інформації; самостійно збирати і накопичувати матеріал; аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку; приймати рішення; установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним); створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій); підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів; представляти створене перед аудиторією; оцінювати себе та інших.

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

Педагоги доводять, що метод проектів є одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.

Інтерактивне навчання. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської (інтер - взаємний, акт - діяти). Таким чином, інтерактивний означає здатний до взаємодії, діалогу.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загально навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.

Кожен із вчителів гімназії застосовує інтерактивні методи навчання. Свідченням того є відвідані уроки, на яких учителі впроваджують ротаційні трійки, обговорення проблеми у загальному колі, метод-прес, займи позицію, дискусію та дебати.

Педагоги переконують, що саме інтерактивні технології підвищують зацікавленість учнів до предмета, розвивають творчість, навчають працювати з різними джерелами знань, у якійсь мірі знімають пере навантаження учнів домашніми завданнями, розширюють кругозір. Це дало змогу виробити формулу успішної роботи на уроці:

творчість школярів+творчість вчителя=сучасний урок.

Технологія критичного мислення. Накопичено чималий досвід застосування технології критичного мислення. Критичне мислення-мислення, що забезпечує вміння зайняти свою позицію з обговорюваного питання і вміння обґрунтувати її, здатність вислухати співрозмовника, ретельно обміркувати аргументи і проаналізувати їхню логіку; вміння не тільки опанувати інформацією, але і критично її оцінити, осмислити, прийняти.

Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. Мислитикритично означає вільно використовувати розумові стратегії таоперації високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень.

З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини: аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання;висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його.

Учителі гімназії вдало поєднують роботу над предметним матеріалом з розвитком критичного мислення учнів. Педагоги створюють атмосферу позитивної взаємодії учнів, обирають форми й методи навчання, які будуть ефективними на певному етапі уроку.

Плануємо детально вивчити та впроваджувати в практику роботи метод квестів, який вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати та вирішувати поставлені задачі.

Упровадження квесту дозволяє:

· активізуватирозумовудіяльністьшляхом створення спеціальних умов для виконання завдань, які потребують достатньої свідомості й зрілості учнів, здатності до подолання спеціально створених перешкод;

· формувати стійкий інтересучнів до предмету;

· активізувати сприйняттяматеріалу засобами наочності (реальних предметів, макетів, моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, малюнків, умовних графічних знаків, символіки);

· поєднатиновітні та традиційні дидактичні засоби навчання;

· розвинути універсальні формирозумової діяльностів контексті навчання інформатики (аналіз, синтез, індукція, порівняння, систематизація тощо).

Розділ 7

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

ІІ ступінь

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма ІІ ступеня передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

ІІІ ступінь

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма ІІІ ступеня передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Розділ 8

Модель випускника гімназії майбутнього

Освітній простір в усій його сукупності спрямований на результат. Продуктом системи навчання і виховання є рівень сформованості компетентностей: загальнокультурних, соціальних, здоров’язберігаючих, громадянських, уміння вчитися.

Однак чіткої моделі результативності навчання дитини в школі поки що не

створено. В цьому є позитивні і негативні сторони. Відсутність чітких моделей випускника позбавляє вчителя конкретних орієнтирів, яким би він підпорядковував увесь навчальний процес і свою діяльність. Разом з тим, у цьому є і свій плюс, бо відсутність такого зразка надихає творчого вчителя на пошук, на те, щоб межі ідеалу особистості дитини не були закриті. Сьогодні вектор національної системи освіти спрямований на особистісно-орієнтоване навчання і виховання. А це значить, що особистості не можна вказувати шлях до розвитку, взірець для наслідування, знищувати її право на вибір.

У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа-це простір

життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої й соціальної компетенцій вихованців.

Щоб мати змогу знайти своє місце в житті, учень сучасного навчального закладу має володіти певними якостями, вміннями.

Колектив Новобузької гімназії розробив власну модель компетентного випускника.

Модельпобудовано такимчином,щобосвітнійпродукт,тобтовипускникгімназії,володівцілим комплексом життєвих компетенцій, які допоможуть йому:

Ø швидко адаптуватися в мінливих життєвихситуаціях;

Ø критичномислити;

Ø використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності;

Ø бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити;

Ø бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в команді;

Ø цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному та особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

Ø бережно ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої цінності;

Ø вміти планувати стратегію свого життя, орієнтуватися у системі різноманітних суперечливих й неоднозначних цінностей, визначати своє кредо і свій стиль.

Розділ 9

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Біологія
4. Всесвітня історія
5. Географія
6. Зарубіжна література
7. Інформатика
8. Історія України
9. Математика
10. Мистецтво
11. Основи здоров’я
12. Природознавство
13. Трудове навчання
14. Фізика
15. Фізична культура
16. Хімія
17. Іноземні мови

Перелік навчальних програм

для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти ІІІступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 №1539)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Стандарт
2. Українська література Стандарт
3. Біологія Стандарт
4. Всесвітня історія Стандарт
5. Географія Профільний
6. Зарубіжна література Стандарт
7. Інформатика Стандарт
8. Історія України Стандарт
9. Математика Стандарт
10. Астрономія Стандарт
11. Економіка Стандарт
12. Людина і світ Стандарт
13. Фізика Стандарт
14. Фізична культура Стандарт
15. Хімія Стандарт
16. Іноземна мова Стандарт
17. Захист Вітчизни Стандарт
18. Технології Стандарт
19. Художня культура Стандарт
20. Екологія Стандарт

Перелік навчальних програм

для учнів 11 класузакладів загальної середньої освіти ІІІступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 №1539)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Стандарт
2. Українська література Стандарт академічний
3. Біологія Стандарт Академічний
4. Всесвітня історія Стандарт
5. Географія Профільний
6. Зарубіжна література Стандарт
7. Інформатика Стандарт
8. Історія України Стандарт Академічний
9. Математика Академічний
10. Астрономія Стандарт
11. Економіка Профільний
12. Людина і світ Стандарт
13. Фізика Стандарт
14. Фізична культура Стандарт
15. Хімія Стандарт
16. Іноземна мова Стандарт Академічний
17. Захист Вітчизни Стандарт
18. Технології Стандарт
19. Художня культура Стандарт
20. Екологія Стандарт
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.