Статут ліцею

Затверджено рішенням Новобузької міської ради №452 від 18.10.22

СТАТУТ ЛІЦЕЮ НОВОБУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( код ЄДРПОУ 26131293)

м. НОВИЙ БУГ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності ліцею Новобузької міської ради Миколаївської області (далі – заклад освіти).

1.2. Ліцей Новобузької міської ради Миколаївської області – юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на другому та третьому рівнях повної загальної середньої освіти, забезпечує потреби громадян та інших осіб у здобутті повної загальної (профільної) середньої освіти.

1.3. Ліцей Новобузької міської ради Миколаївської області є правонаступником Новобузької гімназії загальноосвітнього навчального закладу IІ-ІІI ступенів Новобузької міської ради Миколаївської області, без зміни організаційно-правової форми.

1.4. Повна назва: Ліцей Новобузької міської ради Миколаївської області. Скорочена назва: Новобузький ліцей

1.5. Юридична адреса навчального закладу: Україна, 55601, Миколаївська область, Баштанський район, місто Новий Буг, вулиця Тополина, будинок№ 7, код ЄДРПОУ 26131293

1.6. Засновником та власником навчального закладу є Новобузька міська рада Миколаївської області, далі – Засновник

1.7. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради Миколаївської області (надалі – відділ освіти) є головним розпорядником коштів та має право на оперативне управління закладом, а саме: здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.8. Навчальний заклад має статус комунального, утримується за рахунок коштів міського та державного бюджетів і є неприбутковим.

1.9. Заклад освіти має печатку зі своїм повним найменуванням, кутовий штамп, ідентифікаційний код, фірмові бланки зі своїм найменуванням, користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з його діяльністю.

1.10. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах повноважень та власним Статутом.

1.11. Заклад освіти забезпечує здобуття базової та повної загальної ( профільної ) середньої освіти.

1.1 Новобузька гімназія загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів Новобузької міської ради Миколаївської області (далі - Заклад) – це загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.

Скорочена назва закладу - Новобузька гімназія ІІ-ІІІ ступенів.

1.2. Юридична адреса гімназії: 55601 Україна, Миколаївська область, Новобузький район, місто Новий Буг, вулиця Тополина, будинок №7.

1.3. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.4. Засновником та власником закладу є Новобузька міська рада Миколаївської області.

1.5.Заклад знаходиться в оперативному управлінні відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради.

1.6. Новобузька гімназія ІІ – ІІІ ступенів Новобузької міської ради Миколаївської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Новобузької гімназії ІІ – ІІІ ступенів Новобузької районної ради.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.2. Головними завданнями Закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини в шкільному віці, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;

- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті організації навчання і виховання між ланками освіти, досягнення учнями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і обдарувань, наукового світогляду та потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей шкільного віку;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

2.3. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, рівності умов для реалізації нахилів, здібностей, обдарувань, всебічного розвитку кожного вихованця; єдності розвитку, виховання, навчання і оздоровлення учнів; єдності виховних впливів сім’ї і Закладу; наступності між початковою, базовою, загальною та повною загальною середньою освітою; світського характеру освіти; особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дитини; демократизації та гуманізації педагогічного процесу; відповідності змісту, рівня і обсягу освіти особливостям розвитку та стану здоров’я учнів.

2.4. Заклад має право:

- укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в судах;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником (Засновником);

- визначати варіативну частину робочого і навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- встановлювати єдиний зразок гімназійної форми для учнів;

- здійснювати власну видавничу діяльність;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні так і за її межами, у порядку, визначеному законодавством України.

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань перед іншими суб’єктами освітньої діяльності та приватними особами, в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

У закладі визначена державна мова навчання.

2.6. У закладі за погодженням з відділом освіти молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба.

2.7. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються і здійснюються Новобузьким Центром первинної медико – санітарної допомоги та Новобузькою центральною районною лікарнею.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.. Заклад має таку структуру:

ІІ ступінь – основна школа (гімназія) – 5-9 класи для учнів 10-ти - 15-ти років;

ІІІ ступінь – старша школа (гімназія) – 10-11 класи для учнів 16-ти - 18- років.

В школі ІІ та ІІІ ступенів забезпечується відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, в школі ІІІ ступеня запроваджується профільне навчання.

3.2. Навчально-виховний процес здійснюється за денною формою навчання у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчальних екскурсій тощо.

У класах з поглибленим вивченням предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною та експериментальною діяльністю; поряд із традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання. Хворим учням надається право та створюються умови для індивідуального навчання, яке організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого МОН.

3.3. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя.

3.4. Мережа класів у закладі встановлюється на підставі нормативів їх наповнюваності згідно чинного законодавства України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.5. Порядок комплектування та наповнюваність класів визначається нормативно-правовими актами. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність класів учнями у Закладі.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.6. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В планах відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план Закладу складається на навчальний рік. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Закладу і погоджується з відділом освіти молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради.

3.7. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Навчальний план затверджується відділом освіти, молоді та спорту Новобузької міської ради. У вигляді додатків до нього додаються розклад уроків (щоденний, щотижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.8.Заклад організовує допрофільне (7-9 класи) та профільне навчання (10-11 класи) за суспільно-гуманітарним напрямом (економічним) з урахуванням інтересів гімназистів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів Закладу; соціокультурної і виробничої інфраструктури міста.

3.9.Структуру державного стандарту загальної середньої освіти складають:

- базовий навчальний план Закладу;

- загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;

- державні вимоги до рівня загальної підготовки учнів.

Зміст середньої освіти визначається Державним стандартом загальної середньої освіти, який є обов’язковим та реалізується згідно з Державними базовими програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти не допускається.

3.10. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають рекомендовані програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань і здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.11. Структура навчального року (за семестрами) встановлюється закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.молоді та спорту Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальної програми з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку закладу до роботи у новому навчальному році.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів.

Під час літніх канікул у Закладі може створюватись пришкільний оздоровчий табір, який діє відповідно до статуту, затвердженого директором гімназії та Типового положення про дитячий оздоровчий заклад. Начальник табору призначається з числа педагогів наказом директора гімназії.

Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

- у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти,молоді та спорту Новобузької міської ради та Баштанським міжрайонним управлінням ГУДСЕС в Миколаївській області.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.14. Відволікання учнів від навчальних занять та інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.15. Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

3.16. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків і інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня. Додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, надаються лише на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України. Відмова батьків або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Закладу.

3.17. Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.

4. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

4.1. Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявністю медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту.

Зарахування учнів до закладу (ІІ - ІІІ ступенів) проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Зарахування та переведення учнів здійснюється, як правило, до 31 серпня за наказом директора, що видається на підставі:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта;

- медичної довідки встановленого зразка та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (для знов прибулих учнів)

- документа про наявний рівень освіти

4.3. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, відповідно до нормативно-правових документів. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка), медичні документи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

4.4. Під час прийому дитини до Закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

4.5. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні, хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися.За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим з відділом освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із закладу та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання.4.6. Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють, повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти,молоді та спорту. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради Закладу щодо відрахування дитини із закладу у відділі освіти,молоді та спорту.4.7. Рішення про відрахування із Закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти, молоді та спорту такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

5. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

5.1. У закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України оцінками за 12-бальною шкалою оцінювання, побудованої за принципом урахування особистих досягнень учнів, визначених у чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік або державній підсумковій атестації.

5.2. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.

5.3. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили ІІ та Ш ступені Закладу, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти згідно чинного законодавства.

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.4. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову середню освіту;

- по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту, профільний сертифікат.

5.5. Нагородження та заохочення учнів:

- учні 5-8-х класів, 10-х класів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" за підсумками навчального року;

- випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметах (на рівні 12 балів), а також переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань нагороджуються Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

Матеріальне заохочення учнів за успіхи у навчанні здійснюється в межах коштів, передбачених на дані цілі.

5.6. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в Закладі здійснюється практичним психологом.

5.7.Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право утворювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями (вихованцями), у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

5.8. Для задоволення допрофесійних, професійних запитів та освітньо-культурних потреб громадян Заклад може входити до складу освітнього округу, спілки, інших об’єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти різних типів та рівнів акредитації закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій.

5.9. Інноваційна освітня діяльність передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій. Заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального.

РОЗДІЛ 6. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

6.1. Виховання учнів у Закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в Закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно – правових актах.

6.2. У Закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

6.3. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь – які об’єднання громадян, громадські, громадсько–політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна у Закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально–виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

РОЗДІЛ 7: УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

- учні

- педагогічні працівники;

- бібліотекар;

- медичний персонал;

- допоміжний та адміністративно-господарський персонал;

- батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

7.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною і оздоровчою базою Закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітньо-культурного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

7.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, відповідально виконувати правила поведінки для учнів;

- дотримуватися законодавства про загальну середню освіту, своєчасно і в повному обсязі здобувати її, правильно вибирати шлях подальшого навчання, без запізнень відвідувати навчальний заклад, сумлінно виконувати обов'язки учня під час навчальних занять, не заважати іншим здобувати якісну освіту, подавати довідки та пояснення про причину відсутності на уроках, непідготовленості до навчальних занять;

- свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, утверджувати здоровий спосіб життя, запобігати тютюновій і наркотичній залежності, захищати здоров'я та права інших людей, жити у довкіллі вільному від тютюнового диму, асоціальних проявів;

- брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не забороненої чинним законодавством;

- завжди бути чистими і охайними, дотримуватися правил особистої гігієни, наслідувати народну мудрість "чистота – запорука здоров'я";

- обережно й дбайливо відноситися до державного, комунального, громадського і особистого майна, попереджувати ситуації його псування;

- запобігати виникненню пожеж у навчальному закладі, уникати зустрічі з пожежно-небезпечними і вибухонебезпечними речовинами та матеріалами, дотримуватися правил безпеки роботи з горючими речовинами, легкозаймистими рідинами.

7.5. Педагогічним працівником Закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну освіту, належний рівень професійно-практичної підготовки, фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати службові обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників, педагогічне навантаження та розмір тарифних ставок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.6. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу і інших працівників та трудові відносини регулюються законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

7.7. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про повну загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

7.8. Педагогічні працівники мають право, а держава забезпечує:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні, у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років, вибір форм підвищення кваліфікації;

- належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- компенсації, встановлені законодавством, в разі втрати роботи;

- призначення і виплату пенсій відповідно до чинного законодавства;

- виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю, виконання службових обов’язків;

- виплати допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- внесення пропозицій керівництву Закладу і відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- визначення змісту, обсягу і характеру домашніх завдань відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

7.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Відмова працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

7.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору чи контракту;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчально-виховних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій, звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, іі державного і соціального устрою;

- дбайливо ставитися до історико-культурного та природного середовища країни;

- готувати учнів до свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органу управління освітою;

- систематично проходити медичне обстеження;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу.

7.11. Педагогічні працівники підлягають атестації. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно чинного законодавства.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджується Міністерством освіти і науки України.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

7.13. Обслуговуючий персонал приймається на роботу і звільняється директором Закладу згідно з чинним законодавством.

7.14. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

7.15. Батьки учнів, або особи, що їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

7.16. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатись до державних органів управління освітою, керівника Закладу, органів місцевого та громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

7.17. Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливо ставитись до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, поважати народні традиції та звичаї;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до всієї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у Закладі або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня і обсягу. Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку. Сповіщати адміністрацію Закладу про можливість відсутності або хворобу дитини;

- надавати допомогу Закладові у зміцненні матеріально-технічної бази, впорядкуванню та благоустрою території, ліквідації наслідків аварій та стихійних явищ.

7.18.Заклад надає батькам і особам, що їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

7.19. Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти. У разі не виконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати клопотання про відповідальність, в тому числі позбавлення їх батьківських прав.

7.20. У навчально-виховному процесі Закладу мають право брати участь представники виробничих та комерційних структур, визначених чинним законодавством і Статутом Закладу. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та угодою із закладом.

7.21. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;

- керувати дитячими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти зміцненню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

- проводити консультації для працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

7.22. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватись етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

7.23. Форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу (преміювання, доплати, надбавки) встановлюються згідно відповідних Положень.

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1 Порядок організації харчування учнів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

Учні Закладу харчуються за рахунок батьківських коштів.

8.2. Учні пільгових категорій забезпечуються одноразовим безкоштовним харчуванням в межах коштів, передбачених міським бюджетом. Перелік пільгових категорій для отримання одноразового безкоштовного харчування затверджується відділом освіти,молоді та спорту один раз на рік.

8.3. У розкладі занять, передбачені дві тривалі перерви для харчування учнів у їдальні Закладу.

8.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника Закладу.

8.5. Медичне обслуговування учнів Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

8.6. В Закладі учні забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками (лікарями-педіатрами, дитячими лікарями з інших спеціальностей, молодшими спеціалістами з медичною освітою), які входять до штату КЗ «Новобузький Центр медико – санітарної допомоги» та Центральної районної лікарні у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України.

8.7. Заклад створює умови, що гарантують зміцнення здоров¢я учнів, надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

8.9. Заклади охорони здоров’я разом з відділом освіти,молоді та спорту виконавчого комітетуНовобузької міської ради здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг стану їх здоров’я.

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

9.1. Управління Закладом здійснюють:

- Засновник - Новобузька міська рада та виконавчі органи;

- директор.

9.2. Засновник або уповноважений ним орган здійснюють управління Закладом шляхом прийняття ними відповідних розпорядчих актів. Прийняття рішення про припинення діяльності Закладу є виключною компетенцією Засновника.

9.3. До компетенції Засновника та уповноважених ним органів відносяться:

- визначення основних напрямів діяльності Закладу, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

- визначення організаційної структури Закладу;

- затвердження штатного розпису і системи оплати праці у Закладі;

- призначення уповноваженої особи (підрозділу виконавчого органу) для здійснення контролю за ефективною діяльністю Закладу;

- затвердження річних звітів про результати діяльності Закладу;

- визначення умов праці та оплати праці і заходів заохочення директора Закладу;

- призначення ліквідаційної комісії в разі прийняття рішення Засновником про припинення діяльності Закладу, затвердження ліквідаційного балансу;

- розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Закладу.

9.4. Посаду директора Закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Керівник Закладу призначається на посаду та звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради за погодженням голови міської ради. Його заступники призначаються на посади та звільняються з посади директором згідно із законодавством.

9.5. Директор Закладу:

- здійснює оперативне керівництво усією поточною діяльністю Закладу;

- без довіреності (доручення) діє від імені Закладу, представляє його інтереси у вітчизняних, іноземних підприємствах та організаціях, установах, виконавчих органах і місцевого самоврядування;

- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Закладу і контролює їх виконання;

- укладає контракти та договори;

- розробляє штатний розпис та узгоджує його в порядку, передбаченому цим Статутом, визначає обсяг навчального навантаження вчителів з подальшим його затвердженням відділом освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради ;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;

- контролює режим праці та відпочинку працівників Закладу;

- вживає заходи заохочення i накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

- вирішує питання збереження та ефективного використання майна Закладу;

- звітує перед Засновником або уповноваженим ним органом з питань діяльності Закладу;

- вчиняє будь-які інші дії необхідні для здійснення Статутної діяльності Закладу за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з іншим державним органом або органом місцевого самоврядування;

- несе персональну відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна;

- за наказом відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради призначає і звільняє педагогічних працівників; самостійно приймає на роботу та звільняє з неї обслуговуючий та навчально-допоміжний персонал відповідно до штатного розпису;

- організовує навчально-виховний процес, затверджує розклад уроків;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання учнів їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- організує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання учнів;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній, позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій в навчально-виховному процесі, керівництві учнівським об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із Закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службою у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- несе відповідальність за свою діяльність перед Засновником, органами місцевого самоврядування, учнями, батьками, педагогічними працівниками, щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

- відповідно до діючого законодавства підвищує свій професійний та управлінський рівні шляхом самоосвіти, самовдосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду, діючого законодавства.

9.6. Органом самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори (конференція) Закладу скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від працівників Закладу – зборами трудового колективу; учнів Закладу ІІ-Ш ступенів – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

9.7. Загальні збори (конференція):

- обирають раду Закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;

- у разі, коли директор не справляється зі своїми обов’язками, порушують клопотання перед Засновником щодо його невідповідності займаній посаді;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу.

9.8. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Закладу. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-Ш ступенів, батьків і громадськості.

9.8.1. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, засновника, а також члена ради. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності не менш двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

9.8.2. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту Закладу, доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості. У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входить представник органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

9.8.3. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

9.8.4. До повноважень Ради навчального закладу входить:

- організація виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- внесення пропозицій щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- розгляд спільно з адміністрацією і затвердження плану роботи навчального закладу, здійснення контролю за його виконанням;

- контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затвердження режиму роботи Закладу;

- сприяння формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- прийняття рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- визначення разом із педагогічною радою доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погодження робочого навчального плану на кожний навчальний рік;

- заслуховування звіту голови ради, інформації директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- винесення на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями

- ініціювання проведення добродійних акцій;

- внесення на розгляд педагогічної ради та відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціювання розгляду кадрових питань та участь у їх вирішенні;

- сприяння створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучення громадськості, батьків, або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподілення і контроль коштів фонду загального обов'язкового навчання, прийняття рішень про надання матеріальної допомоги учням;

- розгляд питань родинного виховання;

- участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяння педагогічній освіті батьків;

- сприяння поповненню бібліотечних фондів та передплаті періодичних видань;

- розгляд питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розгляд звернень учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

- внесення пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- можливість створення постійних або тимчасових комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою, яка створюється за наявності не менше як трьох педагогічних працівників ради.

9.9. Колегіальним органом управління Закладом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники Закладу, голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері освіти за наявності ліцензії.

Головою педагогічної ради є директор Закладу. Секретар обирається радою на термін до кінця навчального року.

9.9.1. Педагогічна рада уповноважена розглядати наступні питання:

- методичного забезпечення та удосконалення навчально-виховного процесу;

- планування та режим роботи Закладу;

- визначає план роботи Закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального і матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

- розглядає інші питання визначені нормативно-правовими актами.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

9.10. Батьківські збори Закладу – колективний орган батьківського самоврядування.

9.10.1. Батьківські збори Закладу:

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають представників для участі в роботі громадського самоврядування Закладу;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної роботи;

- вносять на розгляд ради Закладу, педагогічної ради, директора пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групах та класах;

- запрошують педагогів, представників державних органів управління, адміністрації Закладу для обговорення стану і перспектив роботи Закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

9.11. В Закладі не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

9.12. В Закладі за рішенням загальних зборів (конференцій) може створюватися і діяти Піклувальна рада.

9.12.1. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

9.12.2 Основними завданнями Піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів Закладу;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячої бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Закладом.

9.12.3. Піклувальна рада формується у складі десяти осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, в т.ч. іноземних.

Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

9.12.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення Піклувальної ради в 7-й денний термін доводиться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

9.12.5. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова Піклувальної ради :

- скликає і координує роботу Піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам ради.

9.12.6. Піклувальна рада має право :

- вносити на розгляд органів влади, керівника Закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування Закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування.

РОЗДІЛ 10. МАТЕРІАЛЬНО _ ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

10.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі відділу світи, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради.

10.2. Майно, закріплене за Закладом, належить Закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством. Майно школи становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в балансі відділу світи, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради.

10.3. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з органом місцевого самоврядування – Новобузькою міською радою або власником.

10.4.Відповідно до рішень органів місцевого самоврядування Заклад може мати у своєму користуванні земельну ділянку, на якій розміщуються будівлі та господарські споруди, а також користуватися землями сільськогосподарського призначення для ведення підсобного сільського господарства

10.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріально – технічна база Закладу складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, комп'ютерного кабінету, їдальні та буфету, роздягальні.

10.6. Відповідно Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №193887, виданий 8 листопада 2012 р. згідно з яким Закладу відведено 0,7244 га).

10.7 Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

10.8. Фінансова діяльність Закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів та на основі її кошторису.

10.9. Заклад фінансується за рахунок міського бюджету і є неприбутковою організацією.

10.10. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначається згідно з чинним законодавством.

10.11. . Порядок діловодства в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить Заклад.

10.12. Джерелами фінансування Закладу є:

- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані від надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, земельної ділянки;

- кошти від спільного обробітку землі, одержаної в оренду від Новобузької міської ради з земель запасу;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

10.13. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, земельної ділянки та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

10.14. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень Заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

11.3. Участь Закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

12.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

12.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить Заклад, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

12.3. Основною формою державного контролю за діяльність Закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Результати державної атестації оприлюднюються.

Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства за поданням органу громадського самоврядування Закладу або відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради.

12.4. В період між атестацією проводиться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Закладу, проводиться його Засновником відповідно до вимог чинного законодавства.

РОЗДІЛ 13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає засновник (власник).

13.2. Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником (власником) або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління Закладом.

13.5. У випадку реорганізації права та обов'язки навчального Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

13.6. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

13.7. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися у ньому, забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

13.8. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

РОЗДІЛ 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством порядку, затверджуються Новобузькою міською радою та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

Статут

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Новобузька гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів Новобузької районної ради Миколаївської області (далі - Заклад) – це загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.

1.2. Заклад є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Новобузького району Миколаївської області, інтереси яких у межах повноважень, визначених законодавством України, представляє Новобузька районна рада, ідентифікаційний номер 25375103, юридична адреса: 55601 Миколаївська область, Новобузький район, м. Новий Буг, вул. Гребеннікова, 1 (далі – Власник, Засновник).

Орган управління закладом – Новобузька районна державна адміністрація (далі – Орган управління).

1.3. Новобузька гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів Новобузької районної ради Миколаївської області, створений розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.06.2001р. №341-р., є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер 26131293. Має свій Герб, Прапор, Гімн.

Заклад може мати самостійний баланс, рахунки в установах банку, бланки з офіційною назвою та інші реквізити.

Скорочена назва закладу: Новобузька гімназія ІІ – ІІІ ступенів

1.4. Юридична адреса гімназії: 55601 Миколаївська область, Новобузький район, місто Новий Буг, вулиця Тополина, будинок №7.

1.5. Заклад є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи він набуває з дня його державної реєстрації.

1.6. Заклад має повну юридичну правоздатність і здійснює будь-які операції у межах своєї діяльності, відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», інших Законів, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778, актів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Засновника, розпоряджень Органу управління та цього Статуту.

1.7. Новобузька гімназія ІІ – ІІІ ступенів Новобузької районної ради Миколаївської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Новобузької гімназії ІІ – ІІІ ступенів.

1.8.Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.2. Головними завданнями Закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини в шкільному віці, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;

- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті організації навчання і виховання між ланками освіти, досягнення учнями достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і обдарувань, наукового світогляду та потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей шкільного віку;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

2.3. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, рівності умов для реалізації нахилів, здібностей, обдарувань, всебічного розвитку кожного вихованця; єдності розвитку, виховання, навчання і оздоровлення учнів; єдності виховних впливів сім’ї і Закладу; наступності між початковою, базовою, загальною та повною загальною середньою освітою; світського характеру освіти; особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дитини; демократизації та гуманізації педагогічного процесу; відповідності змісту, рівня і обсягу освіти особливостям розвитку та стану здоров’я учнів.

2.4. Заклад має право:

- укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в судах;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником (Засновником);

- визначати варіативну частину робочого і навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- встановлювати єдиний зразок гімназійної форми для учнів;

- здійснювати власну видавничу діяльність;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні так і за її межами, у порядку, визначеному законодавством України.

2.5. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань перед іншими суб’єктами освітньої діяльності та приватними особами, в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

У закладі визначена державна мова навчання.

2.6. У закладі за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба.

2.7. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються і здійснюються Новобузьким Центром первинної медико – санітарної допомоги та Новобузькою центральною районною лікарнею.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.. Заклад має таку структуру:

ІІ ступінь – основна школа (гімназія) – 5-9 класи для учнів 10-ти - 15-ти років;

ІІІ ступінь – старша школа (гімназія) – 10-11 класи для учнів 16-ти - 18- років.

В школі ІІ та ІІІ ступенів забезпечується відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, в школі ІІІ ступеня запроваджується профільне навчання.

3.2. Навчально-виховний процес здійснюється за денною формою навчання у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчальних екскурсій тощо.

У класах з поглибленим вивченням предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною та експериментальною діяльністю; поряд із традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання. Хворим учням надається право та створюються умови для індивідуального навчання, яке організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого МОН.

3.3. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя.

3.4. Мережа класів у закладі встановлюється на підставі нормативів їх наповнюваності згідно чинного законодавства України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.5. Порядок комплектування та наповнюваність класів визначається нормативно-правовими актами. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність класів учнями у Закладі.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.6. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В планах відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план Закладу складається на навчальний рік. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Закладу і погоджується з відділом освіти районної державної адміністрації.

3.7. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Навчальний план затверджується відділом освіти районної державної адміністрації. У вигляді додатків до нього додаються розклад уроків (щоденний, щотижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.8.Заклад організовує допрофільне (7-9 класи) та профільне навчання (10-11 класи) за суспільно-гуманітарним напрямом (економічним) з урахуванням інтересів гімназистів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів Закладу; соціокультурної і виробничої інфраструктури міста.

3.9.Структуру державного стандарту загальної середньої освіти складають:

- базовий навчальний план Закладу;

- загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;

- державні вимоги до рівня загальної підготовки учнів.

Зміст середньої освіти визначається Державним стандартом загальної середньої освіти, який є обов’язковим та реалізується згідно з Державними базовими програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти не допускається.

3.10. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають рекомендовані програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань і здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.11. Структура навчального року (за семестрами) встановлюється закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальної програми з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку закладу до роботи у новому навчальному році.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів.

Під час літніх канікул у Закладі може створюватись пришкільний оздоровчий табір, який діє відповідно до статуту, затвердженого директором гімназії та Типового положення про дитячий оздоровчий заклад. Начальник табору призначається з числа педагогів наказом директора гімназії.

Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

- у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Новобузької районної державної адміністрації та Баштанським міжрайонним управлінням ГУДСЕС в Миколаївській області.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.14. Відволікання учнів від навчальних занять та інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.15. Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

3.16. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків і інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня. Додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, надаються лише на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України. Відмова батьків або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Закладу.

3.17. Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.

4. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

4.1. Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявністю медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту.

Зарахування учнів до закладу (ІІ - ІІІ ступенів) проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Зарахування та переведення учнів здійснюється, як правило, до 31 серпня за наказом директора, що видається на підставі:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта;

- медичної довідки встановленого зразка та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (для знов прибулих учнів)

- документа про наявний рівень освіти

4.3. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, відповідно до нормативно-правових документів. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка), медичні документи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

4.4. Під час прийому дитини до Закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

4.5. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні, хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися.За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим з відділом освіти райдержадміністрації, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із закладу та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання.4.6. Про можливе відрахування батьки учня або особи, які їх замінюють, повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти райдержадміністрації. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради Закладу щодо відрахування дитини із закладу у відділі освіти райдержадміністрації.4.7. Рішення про відрахування із Закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти райдержадміністрації такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

5. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

5.1. У закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України оцінками за 12-бальною шкалою оцінювання, побудованої за принципом урахування особистих досягнень учнів, визначених у чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік або державній підсумковій атестації.

5.2. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.

5.3. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили ІІ та Ш ступені Закладу, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти згідно чинного законодавства.

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.4. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову середню освіту;

- по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту, профільний сертифікат.

5.5. Нагородження та заохочення учнів:

- учні 5-8-х класів, 10-х класів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" за підсумками навчального року;

- випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметах (на рівні 12 балів), а також переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань нагороджуються Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

Матеріальне заохочення учнів за успіхи у навчанні здійснюється в межах коштів, передбачених на дані цілі.

5.6. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в Закладі здійснюється практичним психологом.

5.7.Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право утворювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями (вихованцями), у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

5.8. Для задоволення допрофесійних, професійних запитів та освітньо-культурних потреб громадян Заклад може входити до складу освітнього округу, спілки, інших об’єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти різних типів та рівнів акредитації закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій.

5.9. Інноваційна освітня діяльність передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій. Заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального.

РОЗДІЛ 6. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

6.1. Виховання учнів у Закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в Закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно – правових актах.

6.2. У Закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

6.3. Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь – які об’єднання громадян, громадські, громадсько–політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна у Закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально–виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

РОЗДІЛ 7: УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

- учні

- педагогічні працівники;

- бібліотекар;

- медичний персонал;

- допоміжний та адміністративно-господарський персонал;

- батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

7.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною і оздоровчою базою Закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітньо-культурного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

7.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, відповідально виконувати правила поведінки для учнів;

- дотримуватися законодавства про загальну середню освіту, своєчасно і в повному обсязі здобувати її, правильно вибирати шлях подальшого навчання, без запізнень відвідувати навчальний заклад, сумлінно виконувати обов'язки учня під час навчальних занять, не заважати іншим здобувати якісну освіту, подавати довідки та пояснення про причину відсутності на уроках, непідготовленості до навчальних занять;

- свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, утверджувати здоровий спосіб життя, запобігати тютюновій і наркотичній залежності, захищати здоров'я та права інших людей, жити у довкіллі вільному від тютюнового диму, асоціальних проявів;

- брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не забороненої чинним законодавством;

- завжди бути чистими і охайними, дотримуватися правил особистої гігієни, наслідувати народну мудрість "чистота – запорука здоров'я";

- обережно й дбайливо відноситися до державного, комунального, громадського і особистого майна, попереджувати ситуації його псування;

- запобігати виникненню пожеж у навчальному закладі, уникати зустрічі з пожежно-небезпечними і вибухонебезпечними речовинами та матеріалами, дотримуватися правил безпеки роботи з горючими речовинами, легкозаймистими рідинами.

7.5. Педагогічним працівником Закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну освіту, належний рівень професійно-практичної підготовки, фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати службові обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників, педагогічне навантаження та розмір тарифних ставок встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7.6. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу і інших працівників та трудові відносини регулюються законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

7.7. Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Призначення на посаду та звільнення здійснюється відділом освіти районної державної адміністрації за поданням керівника Закладу.

7.8. Педагогічні працівники мають право, а держава забезпечує:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні, у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів Закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років, вибір форм підвищення кваліфікації;

- належні умови праці, відпочинку, медичне обслуговування;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- компенсації, встановлені законодавством, в разі втрати роботи;

- призначення і виплату пенсій відповідно до чинного законодавства;

- виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю, виконання службових обов’язків;

- виплати допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- внесення пропозицій керівництву Закладу і відділу освіти райдержадміністрації щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- визначення змісту, обсягу і характеру домашніх завдань відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

7.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Відмова працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

7.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору чи контракту;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчально-виховних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій, звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, іі державного і соціального устрою;

- дбайливо ставитися до історико-культурного та природного середовища країни;

- готувати учнів до свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органу управління освітою;

- систематично проходити медичне обстеження;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу.

7.11. Педагогічні працівники підлягають атестації. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно чинного законодавства.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджується Міністерством освіти і науки України.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умов договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

7.13. Допоміжний (обслуговуючий) персонал приймається на роботу і звільняється директором Закладу згідно з чинним законодавством. Призначення на посаду головних бухгалтерів, бухгалтерів погоджується з відділом освіти райдержадміністрації. Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

7.14. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

7.15. Батьки учнів, або особи, що їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

7.16. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатись до державних органів управління освітою, керівника Закладу, органів місцевого та громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

7.17. Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливо ставитись до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, поважати народні традиції та звичаї;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до всієї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у Закладі або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня і обсягу. Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку. Сповіщати адміністрацію Закладу про можливість відсутності або хворобу дитини;

- надавати допомогу Закладові у зміцненні матеріально-технічної бази, впорядкуванню та благоустрою території, ліквідації наслідків аварій та стихійних явищ.

7.18.Заклад надає батькам і особам, що їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

7.19. Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти. У разі не виконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати клопотання про відповідальність, в тому числі позбавлення їх батьківських прав.

7.20. У навчально-виховному процесі Закладу мають право брати участь представники виробничих та комерційних структур, визначених чинним законодавством і Статутом Закладу. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та угодою із закладом.

7.21. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;

- керувати дитячими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти зміцненню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

- проводити консультації для працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

7.22. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватись етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

7.23. Форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу (преміювання, доплати, надбавки) встановлюються згідно відповідних Положень.

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1 Порядок організації харчування учнів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

Учні Закладу харчуються за рахунок батьківських коштів.

8.2. Учні пільгових категорій забезпечуються одноразовим безкоштовним харчуванням в межах коштів, передбачених районним бюджетом. Перелік пільгових категорій для отримання одноразового безкоштовного харчування затверджується відділом освіти райдержадміністрації один раз на рік.

8.3. У розкладі занять, передбачені дві тривалі перерви для харчування учнів у їдальні Закладу.

8.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника Закладу.

8.5. Медичне обслуговування учнів Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

8.6. В Закладі учні забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками (лікарями-педіатрами, дитячими лікарями з інших спеціальностей, молодшими спеціалістами з медичною освітою), які входять до штату КЗ «Новобузький Центр медико – санітарної допомоги» та Центральної районної лікарні у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України.

8.7. Заклад створює умови, що гарантують зміцнення здоров¢я учнів, надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

8.9. Заклади охорони здоров’я разом з відділом освіти районної державної адміністрації здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг стану їх здоров’я.

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

9.1. Управління Закладом здійснюють:

- Засновник - Новобузька районна рада та виконавчі органи, уповноважені Засновником, що вказані в п. 1.2. цього Статуту;

- директор.

9.2. Засновник або уповноважені ним виконавчі органи здійснюють управління Закладом шляхом прийняття ними відповідних розпорядчих актів. Прийняття рішення про припинення діяльності Закладу є виключною компетенцією Засновника.

5.3. До компетенції Засновника та уповноважених ним виконавчих органів відносяться:

- визначення основних напрямів діяльності Закладу, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

- визначення організаційної структури Закладу;

- затвердження штатного розпису і системи оплати праці у Закладі;

- призначення уповноваженої особи (підрозділу виконавчого органу) для здійснення контролю за ефективною діяльністю Закладу;

- затвердження річних звітів про результати діяльності Закладу;

- визначення умов праці та оплати праці і заходів заохочення директора Закладу;

- призначення ліквідаційної комісії в разі прийняття рішення Засновником про припинення діяльності Закладу, затвердження ліквідаційного балансу;

- розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Закладу.

9.4. Посаду директора Закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Директор Закладу призначається та звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації згідно з законодавством, за погодженням Новобузької районної ради відповідно до частини 4 статті 20 Закону України «Про освіту» та Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новобузького району, затвердженого рішенням районної ради від 04.03.2009 року №471. Його заступники призначаються та звільняються з посади відділом освіти райдержадміністрації за поданням директора Закладу.

9.5. Директор Закладу:

- здійснює оперативне керівництво усією поточною діяльністю Закладу;

- без довіреності (доручення) діє від імені Закладу, представляє його інтереси у вітчизняних, іноземних підприємствах та організаціях, установах, виконавчих органах і місцевого самоврядування;

- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Закладу і контролює їх виконання;

- укладає контракти та договори;

- розробляє штатний розпис та узгоджує його в порядку, передбаченому цим Статутом, визначає обсяг навчального навантаження вчителів з подальшим його затвердженням відділом освіти районної державної адміністрації ;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;

- контролює режим праці та відпочинку працівників Закладу;

- вживає заходи заохочення i накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

- вирішує питання збереження та ефективного використання майна Закладу;

- звітує перед Засновником або уповноваженим ним органом з питань діяльності Закладу;

- вчиняє будь-які інші дії необхідні для здійснення Статутної діяльності Закладу за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з іншим державним органом або органом місцевого самоврядування;

- несе персональну відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна;

- за наказом відділу освіти районної державної адміністрації призначає і звільняє педагогічних працівників; самостійно приймає на роботу та звільняє з неї обслуговуючий та навчально-допоміжний персонал відповідно до штатного розпису;

- організовує навчально-виховний процес, затверджує розклад уроків;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання учнів їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- організує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання учнів;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній, позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій в навчально-виховному процесі, керівництві учнівським об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із Закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службою у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- несе відповідальність за свою діяльність перед Засновником, органами місцевого самоврядування, учнями, батьками, педагогічними працівниками, щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

- відповідно до діючого законодавства підвищує свій професійний та управлінський рівні шляхом самоосвіти, самовдосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду, діючого законодавства.

9.6. Органом самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори (конференція) Закладу скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від працівників Закладу – зборами трудового колективу; учнів Закладу ІІ-Ш ступенів – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

9.7. Загальні збори (конференція):

- обирають раду Закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;

- у разі, коли директор не справляється зі своїми обов’язками, порушують клопотання перед Засновником щодо його невідповідності займаній посаді;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу.

9.8. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Закладу. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-Ш ступенів, батьків і громадськості.

9.8.1. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, засновника, а також члена ради. Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності не менш двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

9.8.2. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту Закладу, доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості. У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входить представник органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

9.8.3. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

9.8.4. До повноважень Ради навчального закладу входить:

- організація виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- внесення пропозицій щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- розгляд спільно з адміністрацією і затвердження плану роботи навчального закладу, здійснення контролю за його виконанням;

- контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затвердження режиму роботи Закладу;

- сприяння формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- прийняття рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- визначення разом із педагогічною радою доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погодження робочого навчального плану на кожний навчальний рік;

- заслуховування звіту голови ради, інформації директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- винесення на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями

- ініціювання проведення добродійних акцій;

- внесення на розгляд педагогічної ради та відділу освіти райдержадміністрації пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціювання розгляду кадрових питань та участь у їх вирішенні;

- сприяння створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучення громадськості, батьків, або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподілення і контроль коштів фонду загального обов'язкового навчання, прийняття рішень про надання матеріальної допомоги учням;

- розгляд питань родинного виховання;

- участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяння педагогічній освіті батьків;

- сприяння поповненню бібліотечних фондів та передплаті періодичних видань;

- розгляд питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розгляд звернень учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

- внесення пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- можливість створення постійних або тимчасових комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою, яка створюється за наявності не менше як трьох педагогічних працівників ради.

9.9. Колегіальним органом управління Закладом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники Закладу, голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері освіти за наявності ліцензії.

Головою педагогічної ради є директор Закладу. Секретар обирається радою на термін до кінця навчального року.

9.9.1. Педагогічна рада уповноважена розглядати наступні питання:

- методичного забезпечення та удосконалення навчально-виховного процесу;

- планування та режим роботи Закладу;

- визначає план роботи Закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального і матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

- розглядає інші питання визначені нормативно-правовими актами.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

9.10. Батьківські збори Закладу – колективний орган батьківського самоврядування.

9.10.1. Батьківські збори Закладу:

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають представників для участі в роботі громадського самоврядування Закладу;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної роботи;

- вносять на розгляд ради Закладу, педагогічної ради, директора пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в групах та класах;

- запрошують педагогів, представників державних органів управління, адміністрації Закладу для обговорення стану і перспектив роботи Закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

9.11. В Закладі не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

9.12. В Закладі за рішенням загальних зборів (конференцій) може створюватися і діяти Піклувальна рада.

9.12.1. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

9.12.2 Основними завданнями Піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів Закладу;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячої бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Закладом.

9.12.3. Піклувальна рада формується у складі десяти осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, в т.ч. іноземних.

Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

9.12.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення Піклувальної ради в 7-й денний термін доводиться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

9.12.5. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова Піклувальної ради :

- скликає і координує роботу Піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам ради.

9.12.6. Піклувальна рада має право :

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування Закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування.

РОЗДІЛ 10. МАТЕРІАЛЬНО _ ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

10.1. Матеріально – технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

10.2. Майно, закріплене за Закладом, належить Закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником з обмеженням правоможності розпорядження майном за згодою Власника у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або закріплених за Закладом, здійснюється за погодженням з Органом управління – райдержадміністрацією або Власником.

10.4.Відповідно до рішень органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Заклад може мати у своєму користуванні земельну ділянку, на якій розміщуються будівлі та господарські споруди, а також користуватися землями сільськогосподарського призначення для ведення підсобного сільського господарства

10.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріально – технічна база Закладу складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, комп'ютерного кабінету, їдальні та буфету, роздягальні.

10.6. Відповідно Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №193887, виданий 8 листопада 2012 р. згідно з яким Закладу відведено 0,7244 га).

10.7 Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

10.8. Фінансова діяльність Закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів та на основі її кошторису.

10.9. Заклад фінансується за рахунок районного бюджету і є неприбутковою організацією.

10.10. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначається згідно з чинним законодавством.

10.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Засновника бухгалтерський облік може здійснювати самостійно.

10.12. Джерелами фінансування Закладу є:

- кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані від надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, земельної ділянки;

- кошти від спільного обробітку землі, одержаної в оренду від Новобузької районної державної адміністрації з земель запасу;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

10.13. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, земельної ділянки та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

10.14. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

11.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень Заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

11.3. Участь Закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

12.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

12.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить Заклад, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

12.3. Основною формою державного контролю за діяльність Закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Результати державної атестації оприлюднюються.

Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства за поданням органу громадського самоврядування Закладу або відділу освіти райдержадміністрації.

12.4. В період між атестацією проводиться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Закладу, проводиться його Засновником відповідно до вимог чинного законодавства.

РОЗДІЛ 13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

13.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Закладу здійснюється згідно з рішенням Засновника в установленому чинним законодавством порядку.

13.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Органом управління, за дорученням Засновника.

Порядок і строки проведення ліквідації Закладу визначаються згідно з чинним законодавством.

13.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Закладу.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновника\у.

13.4. У разі реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

13.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

13.6. У випадку реорганізації права та обов’язки навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

13.7. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

РОЗДІЛ 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку, затверджуються районною радою та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.