Найважливішими завданнями українського суспільства було і є виховання покоління гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно державних інтересів.

/Files/photogallery/774/IMG_3930.JPG/Files/photogallery/774/IMG_3852.JPG

Кожен народ органічно продовжує себе через систему виховання у своїх дітях, генерує національний дух, ментальність, характер, психологію, сімейну, родинну та побутову культуру, основу якої складає збереження рідної мови, пізнання духовної спадщини батьків, дідів, прадідів, вивчення свого родоводу, життя за нормами народної моралі тощо.

/Files/images/ukransk_vechornits/IMG_3082.JPG/Files/photogallery/772/IMG_4563.JPG/Files/photogallery/812/IMG_3270.JPG/Files/photogallery/812/IMG_3274.JPG

Найвищою метою виховного процесу є плекання людської особистості: фізично, психічно і духовно досконалої і здорової, з розмаїтими почуттями, глибоким інтелектуальним розвитком та універсально-широкими інтересами. Кожна дитина - це органічна частка природного соціуму, якій притаманні власне світобачення, світорозуміння й світоставлення, певні риси характеру, здібності та уподобання.

/Files/photogallery/794/20150925_123933(1).jpg/Files/photogallery/802/SAM_1074.JPG

Гімназія - це простір дитини, у якому вона повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу організована так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Система виховної роботи Новобузької гімназії - це організований спосіб життя загальногімназійного учнівського колективу, педагогічного колективу з певними законами, традиціями, з чітко окресленою структурою прав та обов'язків, всі сторони якої підлягають визначеним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату.

/Files/photogallery/система вих.jpg

Така система забезпечує єдність і взаємозв'язок планування, організації та аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного й учнівського колективів, сім'ї та громадськості.

Застосування системного підходу дозволяє зробити виховний процес більш цілеспрямованим, керованим, ефективним.

Модель виховної системи гімназії

Модель виховної системи гімназії виглядає таким чином:

/Files/photogallery/модель вих..jpg

Мета виховної роботи

Мета виховної роботи:

-формування та розвиток національної свідомості гімназиста, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина;

-формування та розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетичних цінностей;

-виховання духовної, розумової та мовної культури гімназиста;

-забезпечення фізичного розвитку, охорони та збереження життя і здоров'я учнів;

-створення умов для розвитку творчих та інтелектуальних обдарувань дітей.

/Files/photogallery/принципи.jpg

Суб'єктами виховного впливу є адміністрація, педагогічний та учнівський колективи, сім'я, громадськість.

У розробленій моделі виховної системи вказано, що всі зазначені суб'єкти виховного впливу тісно пов'язані між собою. Але для досягнення поставлених виховних цілей кожній групі суб'єктів ми пропонуємо і використовуємо, на нашу думку, найбільш оптимальні форми виховної роботи. А саме:

Адміністрація, педагогічний колективУчнівський колективСім'я, громадськість

-педагогічні ради;
-інструктивно-методичні наради;
-семінари;
-творчі групи;
-педконсиліуми;
-педчитання;
-методичні п'ятихвилинки;
-обмін та узагальнення педагогічного досвіду

-гуртки;
-години спілкування;
-масові заходи;
-самоврядування;
-індивідуальна робота з обдарованими учнями, учнями «групи ризику», учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги

-конференції;
-збори;
-психолого-педагогічні консультації;
-лекторії;
-батьківські комітети;
-родинні заходи;
-екскурсії

Для реалізації поставленої мети виховної роботи визначено загальні орієнтири та стратегічні завдання учасників навчально-виховного процесу:

Адміністрація, педагогічний колектив

-підвищення професійної кваліфікації, педагогічної майстерності педагогічних кадрів;
-удосконалення роботи класних керівників;
-покращення методичної роботи

Учнівський колектив

-створення в гімназії сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих дітей;
-створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;
-формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина;
-формування загальнолюдських позитивних цінностей;
-організація особистісно-конструктивного спілкування гімназистів;
-формування у гімназистів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, моральності, художньо-естетичної та екологічної культури

Сім'я, громадськість

-інформаційна підтримка;
-консультативна допомога;
-залучення до проведення
позакласних заходів, родинних свят, покращення матеріально-технічного забезпечення гімназії.

Якщо говорити в цілому, виховна робота в гімназії спрямована на:

-духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно- культурних традицій, етики, культури, прав і обов'язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

-розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

-підтримку екскурсійної, туристсько-краєзнавчої та пошукової роботи, що проводиться класними керівниками;

-ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

-формування в учнів навичок культури здоров'я, безпечної поведінки;

-підвищення рівня інформованості учнів (вихованців) із питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу;

-профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;

-попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення в злочинну діяльність;

-подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Отже, визначаючи для себе ті чи інші напрямки роботи, ми завжди пам'ятаємо про головне: виховна робота гімназії має бути спрямована на створення моделі компетентності учня, що передбачає формування всебічно розвиненої компетентної особистості. І завдання учителя - навчити дитину жити в гармонії з собою, ставитись до людського життя як до найвищої цінності.

/Files/photogallery/я-особистість.jpg

З метою цілісного підходу до виховання учнів у гімназії реалізуються цільові програми, які сприяють самопізнанню, саморозвитку та самореалізації творчої особистості учня.

Так, впровадження Програми виховної роботи «Я - особистість» допомагає педагогам гімназії формувати морально-духовну життєво компетентну особистість учня, яка успішно самореалізується в соціумі.

Програмою передбачається активне залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема пізнавальної, культурної, художньо- естетичної, трудової, оздоровчої, спортивної, екологічної, що організовуються впозакласний час. Метою програми є створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей, що і є першочерговим завданням навчально-виховного процесу в гімназії.

/Files/photogallery/ціннісне.jpg

Кінцевим результатом реалізації виховного проекту мають бути життєві компетентності учнів, тобто сформована можливість діяти в конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань.


Головна виховна задача, яку ставить перед собою колектив нашої гімназії - виховання соціально-активної, високоморальної, фізично розвинутої особистості.

Однією з основних форм виховної роботи є проведення виховних годин відповідно до порядку тематичних тижнів, а також подій в Україні та світі.


План виховної роботи на І семестр 2019-2020 н.р.

План виховної роботи на І семестр 2019-2020 навчального року можна переглянути за посиланням wym-1572336696796 та вкладеним документом внизу сторінки.

План виховної роботи на І семестр 2018-2019 н.р.

План виховної роботи на І семестр 2018-2019 н.р. можна переглянути за посиланням wym-1535962339795 та вкладеним документом внизу сторінки.


План виховної роботи на 2017-2018 н.р. (ІІ семестр)

Т.№21 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
15.01 - 21.01 1.Проведення ранкової зарядки (далі щодня). Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та ради лідерів (далі щотижня). Заступник директора з ВР 1.Складання розкладу уроків, факультативів та гуртків, графіків чергування класів на ІІ семестр. Заступник директора з ВР 2.Звіт класних керівників про роботу з учнями групи ризику. Заступник директора з ВР 3.Звіт класних керівників про роботу з учнями схильними до правопорушень. Заступник директора з ВР 4.Корекція планування виховної роботи класними керівниками. Заступник директора з ВР 5. Надання практичної допомоги сім'ям з питань поліпшення відвідування дітьми занять. Заступник директора з ВР,кл.керівники,психолог. Тиждень «Я – вихованець своєї гімназії» ( Ціннісне ставлення до себе,до суспільства і держави). 1.Загальногімназійна лінійка (далі щотижня). Адміністрація 2.СНГ: Зимові народні свята (свято Водохреща).Традиції,вірування та звичаї українців. Заступник директора з ВР, класні керівники 3.ГС: класні збори « Як подолати неуспішність». Класні керівники 4.Індивідуальні бесіди з учнями із циклу «Абетка безпеки»(з метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму). Класні керівники 5.Підготовка до шкільних етапів конкурсів Юних інспекторів дорожнього руху та Дружин Юних Пожежних. Заступник директора з ВР, вчитель основ здоров'я,пед..організатор, кл.керівники. 1.Затвердження календарних планів, планів роботи класних керівників, гуртків та факультативів. Директор 2.Інструктивно-методична нарада: - про участь учнів гімназії у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; - результати контролю за виконанням навчальних програм,лабораторних,практичних Контрольних робіт за І семестр; - Про реєстрацію учнів 11 класу на пробне ЗНО- 2018 Адміністрація 3.Персональний контроль за станом виховної роботи в класних колективах в І семестрі (наказ). Заступника з ВР. 4. Корекція планування гурткової роботи. Заступника з ВР,керівники гуртків. 5.Корекція планування виховної роботи класними керівниками. Заступника з ВР,кл.керівники.
Т.№22 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
22.01 - 28.01 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Корекція планів методичної роботи, методичних об’єднань класних керівників на ІІ півріччя 2017-2018 н.р. Заступник директор з ВР 2.Оновлення даних соціального паспорту. Заступник директора з ВР Декада національного виховання Тиждень «Я – громадянин,я – патріот своєї держави» 1.Загальногімназійна лінійка «День Соборності України»(22 січня) Заступник директора з ВР, класні керівники 2.СНГ: «Гімн – головна пісня держави». Заступник директора з ВР, класні керівники 3.ГС «У колективі чужої роботи нема». Класні керівники 1.Персональний контроль за якістю планування виховної та гурткової роботи.(індик.співбесіди). Заступник директора з ВР 2.Проаналізувати стан роботи сайту Новобузької гімназії. Заступник директора з ВР.
Т.№23 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
29.01 - 04.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 1.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Класні керівники Декада національного виховання (продовження) Тиждень «Ми нащадки славного роду» 1.Загальногімназійна лінійка. Вшанування памяті Героїв Крут.Символ українського героїзму: бій під Крутами (29 січня). Заступник директора з ВР, класні керівники,вчитель історії. 2.СНГ: « Видатні жінки України» Заступник директора з ВР, класні керівники 3.ГС:» Нас надихають подвиги героїв». Класні керівники 4.Бесіди «Азбука безпеки» («Поведінка на льоду») Класні керівники 1.Корекція планів роботи класних керівників,гуртків та факультативів. Заступник директора з НВР,ВР.
Т.№24 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
05.02 - 11.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Засідання центрів учнівського самоврядування. Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 1.Засідання ради профілактики правопорушень. Адміністрація, заступник директора з ВР 2.Збори батьків та учнів 11 класу, учителів з питань підготовки і успішного проведення ЗНО. Заступник директора з НВР 3. Вивчення виховного потенціалу батьків. Заступник директора з ВР,класні керівники. Тиждень професійного виховання 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ: «День безпечного інтернету в Україні» Класні керівники 3.Екскурсії до центру зайнятості, підприємств, державних установ, зустрічі із працівниками різних професій, правоохоронних органів тощо у рамках тижня професійного виховання (тематика: ціннісне ставлення до праці) Заступник директора з ВР, класні керівники 4.Представлення учнівських презентацій «Моя майбутня професія». Класні керівники , заступник директора з ВР, педаг.організатор. 5.Галерея висловів «Про професії та працю»Класні керівники , Заступник директора з ВР,педаг.організатор. 6. ГС: « Моя професія - мій життєвий вибір» (5 – 7кл.), « Як я уявляю свою професію» (8 – 11кл.) Класні керівники. 1.Фронтальний контроль за формуванням здорового способу життя на уроках з основ здоров'я. (наказ). Заступник директора з ВР
Т.№25 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
12.02 - 18.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 1.Підготовка до проведення дня учнівського та батьківського самоврядування. Адміністрація, педагогічний та батьківський колектив Тиждень духовності і дитячої творчості 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ: «Афганістан – вічний біль і вічна пам'ять» (у рамках відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав). Екскурсії до музейної кімнати воїнів-афганців НКМНАУ Класні керівники 3.ГС: « Духовність – вимір життя людини». Класні керівники 4.Персональні виставки робіт обдарованих дітей « Світ моїх захоплень». Виставка сувенірів до Дня св. Валентина. Заступник директора з ВР, кл. керівники,педаг.організатор,керівники гуртків. 5.Вечір відпочинку старшокласників (до дня Св. Валентина). Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 1.Персональний контроль за проведенням класними керівниками інформаційних годин (індивідуальні співбесіди). Заступник директора з ВР 2.Фронтальний контроль за дотриманням учнями режиму гімназії та виконання Закону про всеобуч (індв.співбесіди з учнями та батьками) Заступник директора з ВР,класні керівники.
Т.№26 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
19.02 - 25.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до проведення дня учнівського та батьківського самоврядування. Адміністрація, педагогічний та батьківський колектив 2.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Класні керівники 3.Бесіди серед учнівського колективу на тему «Профілактика побутового травматизму». Класні керівники 4.Соціальне інспектування малозабезпечених сімей. Заступник директора з ВР Тиждень «Я – громадянин України і пишаюсь цим» 1.Загальногімназійна . Адміністрація. 2.СНГ. (21 02 – Міжнародний день рідної мови) « У мові краса і неповторність». Класні керівники,вч.укр. мови,заступник директора з ВР. 3.ГС « Стежинами рідної Батьківщини». Класні керівники. 1.
Т.№27 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
26.02 - 04.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Підготовка до проведення дня учнівського та батьківського самоврядування. Центр учнівського самоврядування 1.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Класні керівники 2.Проведення заходів щодо попередження нещасних випадків у шкільному дворі. Класні керівники 3.Проведення бесід з учнями з питань безпеки життєдіяльності у весняно-літній період. Класні керівники 4. Індивідуальна робота класних керівників з батьками різних категорій. Заступник директора з ВР. Тиждень краєзнавства. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ. «Край Миколаївщини – твій і мій край». Класні керівники 3.ГС « Скільки міст є на білому світі та найбільше люблю я своє!». Класні керівники 4.Виставка фоторобіт « Я люблю своє місто». Заступник директора з ВР, кл.керівники,пед..організатор.
Т.№28 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
05.03 - 11.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 5.Волонтерські акції «Милосердя», «Доброго дня , ветеране»(до Дня визволення міста від німецько – фашистських загарбників). Заступник директора з ВР,кл.керівники,центр «Доброта». 1.Індивідуальна робота з учнями з питань профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР 2.Родинні класні свята «Моя матуся». Заступник директора з ВР Тиждень знань (Шевченківський тиждень та гімназійної родини) 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ. «Ми Шевченка славить будем і ніколи не забудем». Вчителі укр..мови. Заступник директора з ВР, Класні керівники 3.ГС. (за планом класних керівника) заходи до Дня вигнання з міста нацистських окупантів. Класні керівники 4.Святкування Міжнародного жіночого дня Заступник директора з ВР, учні 10 кл. 5. Бесіди з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час весняного періоду. Кл.керівники. 6. Заходи,присвячені дню народження Т.Г. Шевченка. Заступник директора з НВР.
Т.№29 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
12.03 - 18.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 1.Індивідуальна робота з учнями з питань профілактики правопорушень. Заступник директораз ВР 2.Бесіди з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час весняного періоду. Класні керівники Тиждень морального здоров'я. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: «Людина починається з добра». Класні керівники. 3. ГС. «Добре діло роби сміло» (5 – 6 кл.) « Моральний ідеал та його місце в житті» (7 – 8 кл.) « Моральні заповіді людини» ( 9 – 11 кл.). Класні керівники. 1.Тематичний контроль «Стан профорієнтаційної роботи» (на нараду при директору) Заступник директора з ВР
Т.№30 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
19.03 - 25.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудовий десант «Довкілля рідної гімназії» Центр «Дисципліна і порядок», класні керівники 5. Планування роботи на весняні канікули. Заступник директора з ВР 1.Відвідування сімей різних категорій педагогічними працівниками. Класні керівники 2.Засідання ради профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР Тиждень протипожежної безпеки і безпеки життєдіяльності. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: «Екологічна ситуація в світі».( 21 березня Міжнародний день Землі) Класні керівники 3.ГС: «Правила поведінки в екстремальних ситуаціях» ( 6- 7кл.), « Правила пожежної безпеки у вашому домі» (5кл.), « Профілактика захворювань» (8 – 11 кл.) (зустріч з лікарями ЦРЛ ). Заступник директора з ВР, класні керівники. 4.Вернісаж малюнків « Дотримання правил пожежної безпеки». Заступник директора з ВР, класні керівники, Центр «Здоров'я»,вчитель малювання. 5.Організація відвідування учнями пожежно – рятувальної частини та виставка пожежно – рятувальної техніки міста. Заступник директора з ВР, класні керівники. 6. проведення тематичного диктанту з української мови з питань техніки безпеки й охорони життя і здоров'я. Вчителі української мови. 7. Бесіда з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час весняних канікул (із записом у класний журнал). Класні керівники. 1.Тематичний контроль за станом педагогічного керівництва роботою учнівського самоврядування. заступник директора з ВР. .
Т.№31 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
26.03 - 01.04 1.Засідання учнівського самоврядування (підведення підсумків за чверть) Заступник директора з ВР 1.Відвідування сімей різних категорій педагогічними працівниками. Класні керівники Канікулярний тиждень. (за окремим планом). 1.Реалізація плану роботи на весняних канікулах. Заступник з ВР. 2.Засідання МО класних керівників. Заступник з ВР. 3.Засідання лідерів та центрів учнівського самоврядування по розгляду питання організації та проведення свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник з ВР. Лідери класу,представники центрів ДЮО. 1.Фронтальний контроль за станом профілактичної роботи із запобіганням правопорушень серед неповнолітніх. (наказ). Заступник директора з ВР.
Т.№32 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
02.04 - 08.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудовий десант «Довкілля рідної гімназії» Центр «Дисципліна і порядок», класні керівники 5.Засідання лідерів та центрів учнівського самоврядування по розгляду питання: - організація та проведення свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, лідери класів, представники центрів ДЮО 1.Відвідування сімей різних категорій педагогічними працівниками. Класні керівники 3.Організація індивідуальної роботи з учнями, що потребують підвищеної уваги. Заступник директора з НВР, психолог Тиждень здоров'я. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація. 2.Заходи у рамках тижня здоров'я (за окремим планом, 7 квітня – Всесвітній день здоров'я). 3. СНГ « Люби книгу – джерело знань» (усний журнал до Міжнародного дня дитячої книги 02.04.) Кл. керівники, Бібліотекар. 4.ГС: « Зроби свій вибір на користь здоров'я» Кл. керівники. 5.Вернісаж малюнків,плакатів,буклетів « Здоровому способу життя – ТАК, шкідливим звичкам – НІ» Кл. керівники, Центр « Здоров'я». 6.Спортивне свято « Спорт – це здоров'я, спорт – це життя, спорт – це дорога у майбуття». Заступник директора з ВР, Вчитель фіз.. виховання та основ здоров'я. 7. Зустріч з лікарями ЦРЛ. Адміністрація. 1.Персональний контроль « Про реалізацію класними керівниками в своїй роботі Концепції національно – патріотичного виховання» (наказ). Заступник директора з ВР.
Т.№33 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
09.04 - 15.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція (чистий четвер) «Перетворимо гімназію на квітучий сад». Класні керівники 1.Підготовка до свята останнього дзвоника. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу Тиждень фізики та астрономії. Тиждень морально-етичного виховання 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ : « 12 – квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики» Кл. керівники, вчитель фізики. 3.ГС : « Не будь байдужим!» ( 9 -11 кл.), « Доброта – це краса людської душі» (5 – 6 кл.), « Вчимося бути добрими людьми» (7 – 8 кл.) Класні керівники. 4. Підготовка до Останнього дзвоника та випускного балу. Заступник директора з ВР, Кл. керівник 11кл.
Т.№34 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
16.04 - 22.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Засідання ради профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР 2.Підготовка до свята останнього дзвоника. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу 3. Співбесіди з батьками з питань організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Кл. керівники. Тиждень природи. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ « Буду я природі другом» ( 17.04 – Всесвітній день довкілля, 22.04 – День Землі ). Класні керівники, Вчитель природознавства,Центр « Науки» 3.ГС: « Чудова природа України» Класні керівники 4.Акція « Зроби свою гімназію кращою» (озеленення гімназійного подвір'я ). Вчитель природознавства, Центр « Дисципліна та порядок». 1.Фронтальний контроль за станом відвідування учнями гімназії навчальних занять як один з методів попередження правопорушень серед учнів. (Індивідуальні співбесіди) Заступник директора з ВР
Т.№35 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
23.04 - 29.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу 2.Співбесіди з батька з питань організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Класні керівники 3.Творчі звіти МО «Здобутки . Проблеми. Перспективи.». Керівники МО. Тиждень психолога. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ «Чорнобиль не має минулого часу». Класні керівники, Заступник директора з ВР, Центр «Духовності». 3.ГС « Вміння контролювати свої емоції». Класні керівники 4.Підготовка до свята Останнього Дзвоника та Випускного балу. Заступник директора з ВР, кл.керівники,учні 11 кл. 1 . Розгляд проекту річного плану роботи закладу. Творча група.
Т.№36 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
30.04 - 06.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Волонтерська акція «Турбота». Заступник директора з ВР, класні керівники 5. Трудові акції на закріплених територіях міста: братські могили, монументи пам’яті жертв голодомору та Чорнобильської катастрофи, «Казкове містечко» Заступник директора з ВР, класні керівники 6.Підготовка до свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу 1.Підготовка до проведення тижня пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни. Заступник директора з ВР, класні керівники Тиждень добрих справ. 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ за планом класних керівників. Класні керівники 3.ГС: тематична (ціннісне ставлення до суспільства і держави). Класні керівники 4. Підготовка до свята Останнього Дзвоника та Випускного вечора. Заступник директора з ВР, кл. керівники, учні 11 кл. 5. День відкритих дверей для майбутніх п'ятикласників. Адміністрація. 6. Учнівські збори учнів 5 – 11 класів. 1. Фронтальний контроль за роботою з дітьми пільгових категорій (наказ). Заступник директора з ВР.
Т.№37 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
07.05 - 13.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Волонтерська акція (святковий концерт) у районному госпіталі. «Вахта пам’яті» (покладання квітів на могили братського кладовища) Заступник директора з ВР 5.Підготовка до районного етапу дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Джура» Українського козацтва. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу Тиждень мужності і слави « Пам'яті жити в віках». 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ « До Дня пам'яті та примирення, 73 – я річниця Перемоги над нацизмом в Європі». Класні керівники 3.ГС: « Ти у світі у мене єдина» ( до Дня Матері 13 травня ). Класні керівники. 4. Акція « Ветерани живуть поруч» Центр « Доброта» Заступник директора з ВР. 5. Проведення бесід з правил поведінки на воді, вдома, на дорозі. Кл.керівники. 1.Фронтальний контроль « Виконання планів виховної роботи» (наказ). Заступник директора з ВР.
Т.№38 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
14.05 - 20.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу 2.Повторення учнями 5- 11 класів правил безпечної поведінки під час проходження літніх канікул. Бесіди. Кл.керівники. Тиждень родинно – сімейного виховання ( у рамках відзначення Міжнародного Дня родини і Всеукраїнського Дня сім'ї ). 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ « Україна – країна Європейська». Класні керівники, Заступник директора з ВР. 4.ГС : « Українська вишиванка – це національна гордість» ( 17 – травня День вишиванки). Класні керівники. 5. Тематичні класні години щодо збереження життя та здоров'я учнів у літній період. Заступник директора з ВР. 1 .Фронтальний контроль за виконанням планів виховної роботи класними керівниками. Заступник директора з ВР. 2. Засідання МО і методичних утворень « Планування методичної роботи на новий рік» Заступник директора з НВР.
Т.№39 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
21.05 - 27.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу 1.Тематичні класні години щодо збереження життя та здоров’я учнів у літній період. Заступник директора з ВР 2.Залучення батьківської громадськості до проведення заходів у рамках декади родинно-сімейного виховання. Заступник директора з ВР, керівники 3.Підготовка та організація літнього оздоровлення учнів у таборі з денним перебуванням. Заступник директора з ВР, класні керівники 4.Організація походів, поїздок для учнів гімназії. Заступник директора з ВР, класні керівники 5.Проведення бесід з правил поведінки на воді, в дома, на дорозі. Класні керівники. Декада родинно-сімейного виховання ( продовження). 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: « Добра родина – славна Україна» Класні керівники. 3.ГС: «Підводимо підсумки. Плануємо майбутнє». Класні керівники. 4.Повторення учнями 5 – 11 класів правил безпечної поведінки під час літніх канікул. Бесіди. Кл.керівники. 5. «Свято Останнього дзвоника» Кл.керівники, Заступник директора з ВР, Адміністрація.
Т.№40 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність

План виховної роботи на 2017-2018 н.р. (І семестр)

Т.№1 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
28.08 - 03.09 1.Організація привітання першокласників учнями 7(11) класу гімназії. Заступник директора з ВР, кл. керівник 11кл. 2.Організація участі учнів гімназії в районних заходах до Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України. Заступник директора з ВР, кл. керівники 1.Підготовка методичних матеріалів для проведення Дня знань. Заступник директора з ВР 2.Підготовка методичних матеріалів для проведення місячника безпеки руху «Увага! Діти на дорозі». Заступник директора з ВР 3.Проведення інструктивно-методичної оперативки: - Про планування виховної роботи класними керівниками на І семестр 2017-2018 н .р.; - Про проведення Першого уроку 2017-2018 н.р. Заступник директора з ВР 4.Вивчення виховного потенціалу батьківської громадськості та залучення батьків до проведення Дня Знань. Заступник директора з ВР, кл. керівники 5.Планування роботи з батьками і громадськістю на 2017-20168н.р. Заступник директора з ВР 6.Організація та планування педагогічного всеобучу батьків Заступник директора з ВР 7.Педагогічна рада: Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2016-2017 н.р. і завдання на новий 2017-2018 н.р. 7.Організаційне засідання м/о класних керівників. Заступник директора з ВР 1.Відзначення Дня Державного прапора України (23 серпня ) , Дня незалежності України (24 серпня). Педколектив 2.Організація участі учнів гімназії в районних заходах до Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України. Заступник директора з ВР, кл. керівники 3.День відкритих дверей (31.08.17р.) День Знань (01.09.17р.): - загальногімназійна лінійка «Свято першого дзвоника» - Перший урок «Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну» Заступник директора з ВР Кл. керівники 1.Вивчення результатів медичного огляду дітей і ознайомити з ними педагогічних працівників. Заступник директора з ВР 2.Організація планування виховної роботи класними керівниками, керівниками гуртків. Заступник директора з ВР 3.Складання соціального паспорта гімназії. Психолог 4.Проведення рейдів - обстежень матеріально – побутових умов проживання учнів 5- 11 класів гімназії, що потребують особливої педагогічної уваги й піклування Заступник директора з ВР, кл. керівники, 5.Підготувати необхідну документацію для розпорядження щодо харчування дітей пільгових категорій. Заступник директора з ВР 6.Затвердження розподілу днів гімназійного тижня для проведення роботи з кадрами, учнями, батьками і громадськістю. Заступник директора з ВР 7. Видати наказ: "Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів гімназії" Заступник директора з ВР 8.Складання графіка чергування класів по гімназії Заступник директора з ВР 9.Планування роботи з батьками і громадськістю на 2017-2018 н.р. Заступник директора з ВР 10.Подати інформацію у відділ освіти : - про дитячо-юнацькі організації, клуби та об'єднання; До 04.09.2017 р. Заступник директора з ВР
Т.№2 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
04.09 - 10.09 1.Організація проведення ранкової гімнастики та фізкультхвилинок. Заступник директора з ВР 2.Організаціяі чергування по гімназії Учнівське самоврядування 1. Планування виховної роботи класними керівниками,керівниками гуртків. Заступник директора з ВР, кл. керівники 3.Складання графіка чергування класів по гімназії. Заступник директора з ВР 4.Проведення загально гімназійних та класних батьківських зборів у 5 – 11- х класах з питань дотримання вимог статуту, правил техніки безпеки,охорони праці й запобігання нещасних випадків серед дітей. Вибори батьківських комітетів. Адміністрація, кл. керівники 5Педагогічний всеобуч батьків. Кл.керівники 6..Звіт голів класних батьківських комітетів, обрання нового складу класних батьківських комітетів, затвердження плану роботи на навчальний рік. Голови батьк. комітетів, кл.керівники Місячник безпеки руху: «Увага! Діти на дорозі» Тиждень фізичної культури та спорту: «Збережи здоров’я та й на все життя» (за окремим планом) 1. Загальногімназійна лінійка. Урочисте відкриття тижня. Заступник директора з ВР вчитель фізичної культури 2. СНГ «Правила дорожнього руху – твої правила» Заступник директора з ВР, кл. керівники, ЮІР. 3. Організувати виступ працівників поліції на загальногімназійній лінійці, присвяченій початку нового навчального року. Адміністрація, кл.керівники 4 . Складання маршрутних листів «Дім - гімназія». Заступник директора з ВР, кл. керівники 5. Взяття на облік учнів, які мають мопеди, моторолери, мотоцикли і провести з ними індивідуальні бесіди з правил дорожнього руху. Кл. керівники 6. Оформлення інформаційних листівок в класних кутках «Дорожня абетка». Кл.керівники, педагог-організатор 7. Азбука безпеки: «Мова вулиці» (п’ятихвилинні бесіди) Кл.керівники 7. Виставка плакатів та малюнків «Дітям – безпечний рух» Вчитель малювання 8. ГС: «Здоров’я – це найголовніше у житті» (5-6 кл) «Твоє здоров’я в твоїх руках» (7-8 кл.) «Спорт в моєму житті» (9-11 кл.) Кл.керівники 9. Традиційне спортивне свято «У спорті сила, дух» Вчитель фізкультури, кл. керівники 10. Забезпечення можливості задоволення потреби учнів у фізичній активності й фізичному розвитку через:
  • Проведення ранкової гімнастики
  • Проведення спартакіади
  • Проведення змагань до дня фізкультури
Заступник директора з ВР
1.Контроль за дотриманням єдиних вимог до учнів. Заступник директора з ВР. 2.Проведення рейдів - обстежень матеріально – побутових умов проживання учнів 5- 11 класів гімназії, що потребують особливої педагогічної уваги й піклування Заступник директора з ВР, кл. керівники, 3.Підготувати необхідну документацію для розпорядження щодо харчування дітей пільгових категорій. Заступник директора з ВР 4. Вивчення результатів медичного огляду дітей і ознайомити з ними педагогічних працівників. Заступник директора з ВР 5. Контроль проходження профілактичного медичного огляду учнями гімназії (підготовка звіту). Заступник директора з ВР, 6.Тематичний контроль за профілактикою правопорушень (індивідуальні бесіди). Заступник директора з ВР 7.Наказ - «Про проведення місячника «Увага! Діти на дорозі» Заступник директора з ВР - «Про організацію національно-патріотичного виховання учнів гімназії в 2017-2018н.р.» Заступнику з ВР - «Про організацію правової освіти гімназистів» Заступнику з ВР
Т.№3 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
11.09 - 17.09 1.Початок ділової гри «Акціонерні товариства» Заступник директора з ВР, кл. керівники 2.Звітно-виборча конференція ДЮО «Республіка ШКІД» (підсумки роботи за минулий навчальний рік. Вибори активу, голів центрів самоврядування. Заступник директора з ВР, класні керівники 3.Організація роботи органів учнівського самоврядування у класних колективах та організація роботи класних волонтерських загонів. Заступник директора з ВР, кл. керівники 4.Проведення ранкової зарядки(далі щотижня) Заступник директора з ВР, кл. керівники 5.. Трудова акція по благоустрою гімназії Адміністрація, кл. керівники 6.Чергування по гімназії Центр"Дисципліна і порядок" 7.Школа учнівського самоврядування ДЮО «Республіка ШКІД». Засідання учнівської ради та брокерської контори (далі - щотижня) Заступник директора з ВР 1.Складання плану проведення відкритих виховних заходів. Заступник директора з ВР Тиждень «Милосердя й доброти» 1. Загальногімназійна лінійка. адміністрація 2. СНГ: «Людина починається з добра» Класні керівники Волонтерський центр «Доброта» 3. ГС: «Доброта врятує світ (5-6 кл) «Добро починається з тебе» (7-8 кл) «Що важливіше – краса зовнішня чи краса внутрішня» (9-11 кл.) Кл.керівники 4. Предвиборча програма учнів на пост Президента гімназії. Заступник директора з ВР 5. Вибори Президента гімназії учнівське самоврядування Заступник директора з ВР 6. Волонтерська акція: «Діти – дітям (збір речей, іграшок, канцтоварів для дітей, які перебувають в зоні АТО) Заступник директора з ВР Центр «Доброта» 7. Співпраця з волонтерськими центрами. Заступник директора з ВР Центр «Доброта» 8. Бесіди циклу «Абетка безпеки життєдіяльності» Заступник директора з ВР, кл.керівники 1. Підготувати для відділу освіти інформації: - про діючі волонтерські загони; Заступник директора з ВР - про роботу оплачуваних гуртків Заступник директора з ВР - про керівників платних гуртків; Заступник директора з ВР - планування виховної роботи класними керівниками; Заступник директора з ВР - планування гурткової роботи (журнали з гурткової роботи); Заступник директора з ВР - планування гуртків спортивного спрямування; Заступник директора з ВР 2. Затвердження планів виховної роботи та планів роботи гуртків на І семестр 2017 – 2018 н.р. Директор 3. Оглядовий контроль за формуванням негативного ставлення до буд-яких проявів тероризму та екстремізму в гімназії. Заступник з ВР 4.Складання та затвердження календаря спортивно-масових заходів Заступник директора з ВР, вчитель фізичної культури 5. Фронтальний контроль за організацією тижневої рухової активності учнів. Директор гімназії, вчитель фізкультури, класні керівники
Т.№4 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
18.09 - 24.09 1.Волонтерськаакція «Дякуємо Вам, ветерани» (привітання і допомога ветеранам війни). Заступник директора з ВР, 2. Засідання брокерської контори (далі - щотижня) Заступник директора з ВР 1.Організація роботи з учнями щодо збереження підручників,майна гімназії,дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Адміністрація Тиждень патріотичного виховання «Світове щастя неможливе без миру на Землі» 1 Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: «Мир на землі – радість у родині» (зустріч з волонтерами, українськими виїнами, членами сімей бійців АТО до Дня Миру 21.09.17р.) Кл.керівники 3.Година спілкування: «Пам'ять про минуле» (до Дня партизанської слави 22.09.17р.) Кл. керівники 4.Конкурс малюнків на асфальті «Я хочу жити в мирній країні!» Кл.керівники 5. Осінній ярмарок «Осінній вернісаж». Адміністрація, кл. керівники 1.Проведення профілактичного рейду "Урок" Заступник директора з ВР 2.Персональний контроль за взаємодією між вчителями та учнями під час уроків та виховних заходів Заступник директора з ВР 3..Співбесіда з класними керівниками про роботу з дітьми,які потребують індивідуального підходу в навчанні і вихованні. Заступник директора з ВР,психолог 4.Поновити : - банк даних учнів, які знаходяться на внутрішньому обліку та обліку в СКМСД. - банк даних дітей з асоціальних сімей; Громадський інспектор з охорони дитинства, заступник директора з ВР 5. Надати інформацію до відділу освіти : - списки учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку; - відомості про наявність асоціальних сімей; Заступник директора з ВР 6. Забезпечення можливості задоволення потреби учнів у фізичній активності й фізичному розвитку через:
  • Проведення ранкової гімнастики
  • Проведення спартакіади
  • Проведення змагань до дня фізкультури
Заступник директора з ВР
Т.№5 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
25.09 - 01.10 1.Рейди "Учнівська форма","Санітарний стан" Центр "Дисципліна і порядок" 2.Проведення ранкової зарядки Центр "Здоров'я" 3.Чергування по гімназії Центр "Дисципліна і порядок" 4.Школа учнівського самоврядування ДЮО «Республіка ШКІД». Засіданняучнівської ради та брокерської контори. 5. Екологічна акція «Життя без сміття» Керівник гуртка «Юний натураліст» 6. Участь в благодійній акції до Міжнародного дня людей поважного віку. Заступник директора з ВР Кл.керівники 7. Привітання у госпіталі ветеранів та людей поважного віку. Заступник директора з ВР Центр «Доброта й милосердя» 8. Волонтерська акція «Турбота» (збір речей, канцтоварів для дітей інтернату) Заступник директора з ВР Центр «Доброта» 9. Підготовка до Дня вчителя. Учнівське самоврядування. 1.Засідання ради профілактики правопорушень Заступник директора з ВР 2.Складання плану проведення відкритих уроків «45 хвилин натхненної праці», виховних заходів. Заступники директора з НВР та ВР Тиждень дитячо-юнацького туризму та краєзнавства (за окремим планом) 1. Загальногімназійна лінійка (показовий виступ команди юних туристів гімназії) Керівник гуртка, кл. керівники 2. СНГ до Всеукраїнського дня бібліотек: «Бібліотека: інформація, життя, успіх» Кл. керівники бібліотекар 3. Година спілкування «Люби і знай свій рідний край» Кл.керівники 4. Конкурс малюнків та плакатів «Стежинка в дивосвіт» вчитель з малювання, педагог-організатор 5. Походи вихідного дня «Турист завжди стежку знайде» кл. керівники 6. Бесіди циклу Абетка безпеки життєдіяльності (Безпечний відпочинок на природі. «Обережно! Отруйні гриби», Безпека під час масових та спортивних заходів) Заступник директора з ВР Кл. керінвики 1.Рейд "Учнівська форма","Санітарний стан"Заступник директора з ВР, кл. керівники
Т.№6 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
02.10 - 08.10 1.Проведення ранкової зарядки Центр "Здоров'я" 2.Чергування по гімназії Центр "Дисципліна і порядок" 3. Школа учнівського самоврядування ДЮО «Республіка ШКІД». Засідання учнівської ради та брокерської контори. 1.Складання плану роботи на осінні канікули Заступник директора з ВР 2.Відвідування різних категорій сімей педагогами Заступник директора з ВР,кл.керівники. 3.Створення портфоліо 1(5) класу та доповнення портфоліо учнів 6-11 класів гімназії. Класні керівники Тиждень естетичного виховання «Культурне і духовне надбання рідного краю» 1.Загальногімназійна лінійка. адміністрація 2.СНГ «Мій край вчора, сьогодні, завтра» («Відомі та невідомі імена») Кл.керівники Працівники РЦБ 3.ГС: «Чарівний світ прекрасного» (любов до краси рідного міста, мистецтва, природи, музики, таланту, творчості людей) кл. керівники 4.Виставка дитячих робіт «Я творча особистість» вчитель малювання, педагог-організатор 5.Святкування Дня вчителя (за окремим планом 06.10.17р.) Заступник директора з ВР кл.керівник 11 класу 6.Виставка-вернісаж: - квітковихкомпозицій «Зі святом, любівчителі» (для учнів 5-7 класів); - вітальних газет «Учителю, земнийтобіуклін» (для учнів 8 -10 класів). Заступник директора з ВР, учнівськесамоврядування 7.Святкова музична програма за участю учнівського самоврядування. Заступник директора з ВР, вчителі музики та образотворчого мистецтва, учнівське самоврядування, педагог-організатор 8.Підготовка до посвяти в гімназисти. Заступник директора з ВР Кл.керівник 5 класу 1.Персональний контроль за реалізацією Концепції громадянської освіти і виховання учнів (наказ) Заступник з ВР
Т.№7 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
09.10 - 15.10 1.Волонтерська акція "Турбота" Центр " Доброта" 2.Проведення ранкової зарядки Центр "Здоров'я" 3.Чергування по гімназії Центр "Дисципліна і порядок" 4. Школа учнівського самоврядування ДЮО «Республіка ШКІД». Засідання учнівської ради та брокерської контори 5.Трудова акція: Чистий четвер "Перетворимо гімназію на квітучий сад" 6.Засідання ради профілактики правопорушень Заступник директора з ВР 7. Патріотична ініціатива Всеукраїнська хвиля доброти (волонтерські акції допомоги воїнам АТО та їхнім сім’ям) Кл. керівники, заступник директора з ВР волонтерський загін ДЮО 8. Збір матеріалу для оформлення стендів, куточків «Вони захищають Батьківщину» про українських воїнів, що воюють на сході України. Заступник директора з ВР, Центр ДЮО 1.Індивідуальна робота з батьками по профілактиці правопорушень серед учнів. Кл. керівнки Тиждень козацької слави. Тиждень історії (до Дня українського козацтва) 1. Загальногімназійна лінійка. Відкриття тижня Вчитель історії 2. СНГ : «Мужність і відвага крізь покоління» (вшанування військової звитяги та героїзму учасників антитерористичної операції у День козацтва святої Покрови» Заступник директора з ВР Вчитель історії 3. Година спілкування: «Ми з України - козацького роду» (до Дня Захисника України та українського козацтва) Заступник з ВР Класні керівники 4. Урок мужності «Історії героїв АТО: «Ми боремося за українську землю» (зустрічі з воїнами АТО) Заступник з ВР, кл.керівники 5. Вечір відпочинку старшокласників до Дня Захисника України Заступник директора з ВР, кл.керівники, педагог-огранізатор, учнівське самоврядування 1.Аналіз відвідування уроків учнями 5-11 класів за І пів –семестр Заступник директора з ВР 2. Забезпечення та аналіз відвідування гімназії учнями групи «ризику». Заступник директора з ВР 3. Видати наказ: - Фронтальний контроль за веденням класних журналів (наказ) Заступник директора з ВР
Т.№8 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
16.10 - 22.10 1.Проведення ранкової зарядки Центр "Здоров'я" 2.Чергування по гімназії Центр "Дисципліна і порядок" 3. Акції «Ділянки», «Шкільне подвір’я» . Класні керівники, Адміністрація 4.Підведення підсумків за І чверть у рамках ділової гри «Акціонерні товариства». Заступник з ВР, Лідери ДЮО 1.Організація привітання учнів 1(5)кл. гімназисти з нагоди посвяти у гімназисти Заступник директора з ВР, кл.керівники 2.Підготовка до роддиного свята "Посвята в гімназисти" Заступник директора з ВР 3. Залучення батьківської громадськості до проведення родинного свята .Заступник директора з ВР, кл.керівники 4. Добір ідей і пропозицій учнів щодо організації дозвільної діяльності в гімназії через організацію роботи «Скарбнички 1001 пропозиції». Заступник з ВР 5. Визначення в рамках моделі виховної системи, системи виховних центрів (клуби, гуртки, секції), системи виховних комплексів (збори, конференції, традиційні справи гімназії, походи). Заступник з ВР 6. Поглиблене вивчення характеру проблем новоприбулих учнів (анкетування, спостереження). Психолог, класні керівники 7. Формування активно-позитивного ставлення учнів до гімназії:
  • Включення їх в активний процес розробки стратегії якісної освіти через органи учнівського самоврядування і гімназійну газету;
8. Затвердження плану роботи на осінніх канікулах. Директор
Тиждень гімназійної родини 1. Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2. СНГ: «Ціною життя відстояли мир» (28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників) Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування. 3. ГС: «Пишемо історію самі» (День народження класу) Кл.керівники 4. Родинне свято «Посвята в гімназисти» Заступник з ВР, Кл.керівники, Учнівське самоврядування 5.Випуск санбюлетня «Бережи свій зір». Класні керівники. 6. Проведення інструктажів з техніки безпеки перед осінніми канікулами Заступник з НВР, Кл.керівники, 1. Видати накази: - «Про стан роботи зі здібними та обдарованими дітьми». Заступник з ВР
Т.№9 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
23.10 - 29.10 1. Засідання центрів учнівського самоврядування по підготовці до новорічних свят, розробці та обговоренні сценаріїв, конкурсних програм. Центри «Дозвілля» 2.Зйомки традиційного новорічного фільму 11 класу. Заступник директора з ВР, кл. керівник 11 кл 3. Волонтерська акція «Зі святом, ветеране» (до 73 річниці вигнання нацистських окупантів з України) Кл.керівники, Волонтерський загін ДЮО 4. Проведення операції «Турбота» Заступник директора з ВР 1.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Заступник директора з ВР, кл. керівники • Канікулярний тиждень (за окремим планом) 1.Реалізація плану роботи на осінніх канікулах. Педколектив 2. Проведення бесід з метою профілактики нещасних випадків. Заступник ВР 3. Засідання МО класних керівників Заступник з ВР 1.Звіти класних керівників про побутові умови,в яких проживають соціально-незахищені учні,про оздоровлення учнів. Заступник директора з ВР, кл. керівники Видати накази: 2 Фронтальний контроль за формуванням громадянської культури та підвищенням ролі толерантності. Заступник з ВР
Т.№10 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
30.10 - 05.11 1.Проведення ранкової зарядки Центр "Здоров'я" 2.Чергування по гімназії Центр "Дисципліна і порядок" 3. Школа учнівського самоврядування ДЮО «Республіка ШКІД». Засідання учнівської ради та брокерської контори 1.Співбесіда з класними керівниками про роботу з дітьми, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні. Заступник директора з ВР 2. Відвідування різних категорій сімей педагогами Заступник з ВР, Кл.керівники, Тиждень громадянського виховання 1.Загальногімназійна лінійка адміністрація 2. СНГ (тематика у рамках тижня) Заступник з ВР Кл. керівники 3. ГС: «Я- громадянин України» (5-6 кл.), «Мій – громадський обов’язок» (7-8 кл), «Навчись бути бути громадянином держави» (9-11 кл) Кл.керівники 4. Вставка малюнків «Я - українець!» Заступник директора з ВР Вчитель малювання, педагог організатор 5. Інформаційний дайджест: «Коли сам удома». Пам’ятка про правила безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях Кл.керівники 6. Вечір відпочинку «Осінній бал» Заступник з ВР, учнівське самоврядування, педагог-організатор 1.Оглядовий контроль за діяльністю класних керівників з розвитку учнівських колективів. Заступник з ВР
Т.№11 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
06.11 - 12.11 1.Проведення ранкової зарядки Центр "Здоров'я" 2.Чергування по гімназії Центр "Дисципліна і порядок" 3. Школа учнівського самоврядування ДЮО «Республіка ШКІД». Засідання учнівської ради та брокерської контори 1..Засідання ради профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР. 2. Засідання учнівської ради. Заступник директора з ВР 3.Відвідування різних категорій сімей педагогічними працівниками. Кл. керівники 4. Залучення батьків учнів:
  • До участі в проведенні класних заходів, творчих зустрічей;
  • До роботи керівниками гуртків, секцій;
  • До оцінки діяльності гімназії щодо навчання і виховання учнів.
Заступник з ВР
Тиждень української писемності та мови (за окремим планом) 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2. СНГ та ГС (тематика у рамках тижня української писемності та мови) Заступник з ВР, вчителі укр..мови та літератури 3. Участь у районних етапах Всеукраїнських конкурсів (за вибором) Заступник з ВР, кл.керівники 1.Фронтальний контроль за впливом сімейного виховання на розвиток особистості дитини (наказ). Заступник директора з ВР 2. Оглядовий контроль за рівнем демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу. Заступник з ВР
Т.№12 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
13.11 - 19.11 1Проведення ранкової зарядки Центр «Здоров’я» 2. Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3. Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4. Благодійна акція «Поділись частинкою добра» Волонтерський загін ДЮО 5. Засідання учнівської ради. Заступник з ВР 1. Індивідуальна робота з учнями щодо запобігання правопорушень Заступник з ВР 2. Проведення Єдиного дня медико-санітарного інформування. Класні керівники 3.Розробка системи заходів для залучення батьків до навчально-виховного процесу. Директор, заступники директора з НВР та ВР Тиждень морально-естетичного спрямування 1. Загальногімназйна лінійка. Адміністрація 2. СНГ: «Толерантність – крок до свободи» (16 листопада Міжнародний День толерантності) Заступник з ВР, кл.керівники 3. ГС: « Дружбою з дитинства вмієте дорожити?» (5-6 кл), «Внутрішня і зовнішня краса людини» (7-8 кл), «Джерела людяності: моральний вимір» (9-11 кл). кл.керівники 1.Видати накази: Тематичний контроль за реалізацією виховних функцій уроку як засобу розвитку особистості, формування в учнів навичок, використання набутих знань і вмінь у реальних життєвих ситуаціях (наказ) Заступник з ВР
Т.№13 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
20.11 - 26.11 1.Засідання центрів учнівського самоврядування. ( підготовка новорічних свят) Заступник директора з ВР 2. Засідання ради профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР 3.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 4. Трудова акція: Чистий четвер Центр «Дисципліна і порядок» 5. Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Цікаві зустрічі «У світі професій» (професії наших батьків). Класні керівники 2.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Кл .керівники 3. Проведення бесід про збереження тепла в навчальних приміщеннях. Класні керівники Декада захисту прав та інтересів неповнолітніх. Тиждень громадсько-патріотичного виховання, присвячений пам’яті жертв голодомору. Всеукраїнська акція «Запали свічку» 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація, 2. СНГ : До відзначення Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій «Час не має влади над пам’яттю» Заступник директора з ВР, класні керівники 3. ГС: «Я – громадянин України» Кл.керівники 4. Виставка літератури до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Бібліотекар 5. Участь у районних заходах до відзначення Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Педколектив, учні 6. Акція «Запали свічку» Заступник з ВР 8. Виставка малюнків до Дня пам’яті жертв Голодомору «Ми пам’ятаємо» (9-11 кл), «За вільну від тютюнового диму планету» (до Міжнародного Дня відмови від паління 18.11) (7-8кл.), «Я – людина, отже маю право» (до Всесвітнього дня дитини 20.11) (5-6 кл) Вчитель малювання 9. Співпраця з державними та громадськими установами (екскурсії, зустрічі, бесіди на тему захисту інтересів неповнолітнх) Заступник з ВР, Кл.керівники 1.. Індивідуальні співбесіди з класними керівниками про стан роботи з профілактики злочинності та правопорушень, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності; Заступник директора з ВР 2. Подати інформацію до відділу освіти про стан роботи з профілактики злочинності та правопорушень, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності; Заступник директора з ВР
Т.№14 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
27.11 - 03.12 1Рейд перевірки з всеобучу, фронтальний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Дотримання учнями режиму гімназії та виконання закону про всеобуч. Заступники з ВР та НВР 2.. Засідання центрів учнівського самоврядування. ( підготовка новорічних свят) Заступник директора з ВР 3.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 4.Проведення ранкової зарядки. Центр «Дисципліна і порядок» 5.. Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 6. Благодійна акція «Допоможи людині, яка цього потребує» Волонтери ДЮО 1. Громадський огляд надбань перспективного педагогічного досвіду, їх популяризація на сторінках фахових видань. Заступник директораз ВР, кл. керівники 2.Організація зустрічей із лікарями ЦРЛ (терапевтами, гінекологом та венерологом). Заступник директора з ВР Декада превентивного виховання. Тиждень пропаганди здорового способу життя 1. Загальногімназійна лінійка. Відкриття тижня на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я» Вчитель основ здоров’я і фізкультури 2. СНГ (по класах): 01.12 – Всесвітній день взаєморозуміння з ВІЛ-інфікованими. 03.12 – Міжнародний день інвалідів «Умій сказати НІ!» Кл.керівники 3. ГС: «Здоровий спосіб життя – яким я його собі уявляю» Кл.керівники 4. Перегляд відеоматеріалів, зустрічі з лікарями, бесіди у рамках відзначення Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. Кл.керівники, Заступник з ВР 5. Конкурс плакатів, малюнків, класних буклетів «Здоров’я найбільша цінність людини» Вчитель малювання 6. Благодійна акція «Допоможи людині, яка цього потребує» Волонтери ДЮО 1.Оглядовий контроль за роботою педагогічного колективу з формування національної свідомості та самосвідомості гімназистів, їх громадянської зрілості. Заступник з ВР
Т.№15 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
04.12 - 10.12 1. Засідання центрів учнівського самоврядування. ( підготовка новорічних свят) Заступник директора з ВР 2. Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Проведення ранкової зарядки. Центр «Дисципліна і порядок» 4. Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1. Відвідування різних категорій сімей педагогічними працівниками. Кл. керівники 2. Координація співробітництва з ЦПРДЮ, БК, дитячою спортивною школою. Заступник директора з ВР 3.Засідання ради профілактики правопорушень: - забезпечення зайнятості «проблемного» контингенту під час зимових канікул; - організація зустрічей із працівниками правоохоронних органів. Заступник директора з ВР, кл.керівники Тиждень морально-правового виховання (за окремим планом проведення Всеукраїнського тижня права) 1. Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: 05.12 – до Міжнародного дня волонтера. 06.12 – День Збройних сил України. 10.12 – день прав людини. Класні керівники 3.ГС – тематика: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. - «Права людини»(5 -6клас); - «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (7-9 кл) - « Підлітки мають знати свої права» (10-11 кл) Заступник з ВР, Класні керівники 4. Підготовка до традиційного гімназійного свята: «Новорічні передзвони». Заступник директора з ВР, кл.керівники 5.Зустріч з волонтерами - ентузіастами нашого часу (до Міжнародного дня волонтерів). Заступник директора з ВР, кл. керівники 1.Тематичний контроль за роботою педагогічного колективу формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю в урочній і позаурочній діяльності Заступник директора З ВР
Т.№16 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
11.12 - 17.12 1.. Творчі звіти обдарованих дітей. Заступники директора з ВР та НВР 2. Акція милосердя до Дня Святого Миколая «Людина починається з добра» (для дітей інтернату) Заступники директора з ВР 3.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 4.Проведення ранкової зарядки. Центр «Дисципліна і порядок» 5. . Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради Заступник директора з ВР 6.Трудова акція: Чистий четвер Центр «Дисципліна і порядок» 1.Батьківські збори учнів 5-11 класів. Батьківський всеобуч Адміністрація, кл.керівники 2. Виступ на батьківських зборах «Критичні ситуації, мотиви, техніки противодії» Психолог 3.Підготовка до традиційного гімназійного свята: «Новорічні передзвони» Заступник директора з ВР, кл.керівники Тиждень образотворчого мистецтва та трудового навчання 1. Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2. СНГ: «Мистецтво і рукотворний світ» Кл.керівники Вчитель малювання 3. ГС: «В країну мистецтва» Заступник з ВР Кл.керівники 1.Тематичний контроль за станом рівня вихованості гімназистів та завдання педагогічного колективу щодо його підвищення (за ціннісними ставленнями) Заступнику з ВР
Т.№17 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
18.12 - 24.12 1.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 2.Проведення ранкової зарядки. Центр «Дисципліна і порядок» 3. Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради Заступник директора з ВР 4.Волонтерська акція «Подарунки від святого Миколая» (привітання дітей пільгової категорії та дітей , які перебувають в інтернатах). Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 1.Підготовка до традиційного гімназійного свята "Новорічні передзвони" Заступник директора з ВР, кл. керівники 2.Індивідуальна виховна робота з учнями з питань профілактики правопорушень. Адміністрація Декада родинного та національного виховання Тиждень доброчинності. 1. Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2. СНГ :«Йде до нас Миколай» (Свято Миколая) Заступник директора з ВР, класні керівники 3.ГС : «Я – моя родина – Україна» (7-8 кл), «Моя родина – України краплина» (9-11 кл), «Тридиції моєї сім’ї» (5-6 кл) Кл. керівники 4. Волонтерська акція «Подарунки від святого Миколая» (привітання дітей пільгової категорії та дітей , які перебувають в інтернатах). Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 5. Конкурс стінгазет «Ми дружній і веселий клас!» педагог-організатор, учнівське самоврядування 1.Персональний контроль за роботою сайту Новобузької гімназії.(Підготовка інформації для відділу освіти) Заступник директора з ВР, психолог
Т.№18 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
25.12 - 31.12 1.Проведення святкових програм "Новорічні передзвони" Заступник з ВР, актив ДЮО 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Проведення ранкової зарядки. Центр «Дисципліна і порядок» 4 Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради Заступник директора з ВР 5. Трудова акція: Чистий четвер Центр «Дисципліна і порядок» 1.Затвердження плану роботи на зимові канікули. Директор 2.Залучення батьківської громадськості до проведення традиційних зимових заходів та організації змістовного дозвілля гімназистів під час зимових канікул. Заступник директора з ВР, Кл. керівники Декада родинного та національного виховання (продовження) Тиждень «Новорічні передзвони» 1. Новорічні передзвони (класні й загальногімназійні свята). Заступник директора з ВР, кл.керівники 2. Цикл бесід «Абетка безпеки» про правила поведінки під час зимових свят і канікул (користування газовими та електричними приладами; піротехнічні засоби; поведінка на льоду; безпечний пішохідний рух на зимових дорогах; тощо). Кл.керівники 3.Підведення підсумків конкурсу : «Кращий клас» за І-й семестр Заступник директора з ВР 1. Контроль за відвідування учнями гімназії. Заступник директора з ВР 2.Подяки батькам за виховання дітей за підсумками роботи гімназії в І семестрі. Класні керівники 3.Видати накази: -«Про виконання планів виховної роботи класними керівниками за І семестр 2017-2018н.р. Заступник директора з ВР

План виховної роботи 2016-2017 н.р. (II-семестр)

Т.№21 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
11.01 - 15.01 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 1.Складання розкладу уроків, факультативів та гуртків, графіків чергування класів на ІІ семестр. Заступник директора з ВР 2.Звіт класних керівників про роботу з учнями групи ризику. Заступник директора з ВР 3.Надання практичної допомоги сім'ям з питань поліпшення відвідування дітьми занять. Заступник директора з ВР,кл.керівники,психолог, 4.Корекція планування виховної роботи класними керівниками. Заступник директора з ВР Тиждень «Я - особистість» 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ:Зимові народні свята (свято Маланки). Традиції,вірування та звичаї українців. Заступник директора з ВР, класні керівники 3.ГС: класні збори « Шлях до самореалізації або як стати особистістю» Кл. керівники 4.Індивідуальні бесіди з учнями із циклу «Абетка безпеки»(з метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму). Класні керівники 5.Підготовка до районного етапу обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт та проектів «Юний дослідник». Заступник директора з ВР, вчитель біології 1.Затвердження календарних планів, планів роботи класних керівників, гуртків та факультативів. Директор 2.Інструктивно-методична нарада: - про підсумки роботи за І семестр; - профілізація навчання: здібності та інтереси;. - про підсумки проведення Новорічних свят. Адміністрація 3.Тематичний контроль за здійсненням медико – педагогічним супроводом під час уроків фізкультури (наказ). Директор
Т.№22 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
16.01 - 22.01 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Корекція планів методичної роботи, методичних об’єднань класних керівників на ІІ півріччя 2016-2017н.р. Заступник директор з ВР 2.Оновлення даних соціального паспорту. Заступник директора з ВР Декада національного виховання Тиждень «Горде ім’я - українець» 1.Загальногімназійна лінійка « Я - українець» Заступник директора з ВР, класні керівники 2.СНГ: «Символи Батьківщини» Заступник директора з ВР, класні керівники 3.Виставка власних робіт (українських сувенірів, оберегів, малюнків) «Люба моя Україно,ти – натхнення моє!» Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 4.ГС:22 січня – День Соборності України. «Соборна Україна: від ідеї до життя». Класні керівники 1.Персональний контроль за якістю планування виховної та гурткової роботи.(індив.співбесіди) Заступник директора з ВР
Т.№23 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
23.01 - 29.01 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування планування роботи органів учнівського самоврядування на ІІ семестр 2016 -2017 н.р. «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 1.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Класні керівники Декада національного виховання (продовження) Тиждень «Нема без кореня рослини,а нас,людей, - без Батьківщини» 1.Загальногімназійна лінійка. « Україно,земля рідна,ти навік у нас одна» Заступник директора з ВР, класні керівники 2.СНГ: 29 січня День пам’яті загиблих під Крутами. « Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодні». Заступник директора з ВР, класні керівники 3.ГС: « Я . Мій будинок. Моя Україна» (5-7 кл.), « Куточок батьківський я в душі своїй збережу» (8- 11кл.) Класні керівники 4.Бесіди «Азбука безпеки» («Поведінка на льоду») Класні керівники
Т.№24 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
30.01 - 05.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Засідання центрів учнівського самоврядування. Підготовка до проведення виборів президента учнівського самоврядування «Республіки ШКІД» Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 1.Засідання ради профілактики правопорушень. Адміністрація, заступник директора з ВР 2.Вивчення виховного потенціалу батьківської громадськості у рамках підготовки проекту «День учнівського та батьківського самоврядування» Заступник директора з ВР, класні керівники 3.Збори батьків та учнів 11 класу, учителів з питань підготовки і успішного проведення ЗНО. Заступник директора з НВР Тиждень професійного виховання 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ: «Вибір професій – вибір долі» Класні керівники 3.Екскурсії до центру зайнятості, підприємств, державних установ, зустрічі із працівниками різних професій, правоохоронних органів тощо у рамках тижня професійного виховання (тематика: ціннісне ставлення до праці) Заступник директора з ВР, класні керівники 4.Конкурс малюнків «Світ професій» Класні керівники 5-6 класів 5.Створення презентацій «Моя майбутня професія» Класні керівники 9-11 класів 6.Галерея висловів «Про професії та працю»Класні керівники 7-8 класів Заступник директора з ВР 7.ГС: « Світ професій»(5кл) «Цікавий світ професій»(6кл) «Калейдоскоп професій»(7кл) «Освіта- шлях до майбутньої професії»(8-9кл) «Чи готовий я до вибору професії?»(10- 11кл) Кл.керівники 1.Тематичний контроль « Формування духовності у дітей засобами позакласної роботи» (наказ) Заступник директора з ВР
Т.№25 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
06.02 - 12.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 5 Вибори лідера учнівського самоврядування (президента ДЮО «Республіки ШКІД» Заступник директора з ВР, класні керівники, лідери учнівського самоврядування 6. Підготовка до конкурсу Юних інспекторів дорожнього руху та Дружин Юних Пожежних 1.Підготовка до проведення дня учнівського та батьківського самоврядування. Адміністрація, педагогічний та батьківський колектив Тиждень духовності і дитячої творчості 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ: «Міжнародний день безпечного інтернету» Класні керівники 3.ГС: «Духовні скарби українського народу»(перегляд відео,презентацій про духовні скарби української землі). Класні керівники 4.Персональні виставки робіт обдарованих дітей. « Світ моїх захоплень». Заступник директора з ВР, кл. керівники 5.Вечір відпочинку старшокласників (до дня Св. Валентина). Заступник директора з ВР, учнівське самоврядування 1.Персональний контроль за проведенням класними керівниками інформаційних годин (індивідуальні співбесіди). Заступник директора з ВР
Т.№26 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
13.02 - 19.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Підготовка до конкурсу Юних інспекторів дорожнього руху та Дружин Юних Пожежних. 1.Підготовка до проведення дня учнівського та батьківського самоврядування. Адміністрація, педагогічний та батьківський колектив 2.Відвідування різних категорій сімей педагогами. Класні керівники 3.Бесіди серед учнівського колективу на тему «Профілактика побутового травматизму». Класні керівники 4.Індивідуальна робота, особистісний підхід у роботі класних керівників. Заступник директора з ВР 5.Контроль за відвідуванням учнями гімназії. Заступник директора з НВР. 6.Соціальне інспектування малозабезпечених сімей. Заступник директора з ВР. 7.Випуск санбюлетеня про запобігання шлункових захворювань. Вчт.біології. Тиждень «Я і світ» 1.Загальногімназійна лінійка «А пам'ять серце збереже» (присвячена вшануванню учасників бойових дій на території інших держав). Заступник директора з ВР 2.СНГ. за планом класного керівника. Класні керівники 3.ГС присвячена «Афганістан: подвиг,біль,пам'ять».(Відвідування тематичних експозицій районного краєзнавчого музею та музейної кімнати воїнів-афганців НКМНАУ). Класні керівники 4. Районний конкурс – захист учнівських проектів « Пам'яті Героїв Майдану».
Т.№27 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
20.02 - 26.02 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Підготовка до проведення дня учнівського та батьківського самоврядування. Центр учнівського самоврядування 5. Підготовка до конкурсу Юних інспекторів дорожнього руху та Дружин Юних Пожежних Центр учнівського самоврядування 1.Відвідування різних категорій сімей педагогами.(індивідуальна робота класних керівників). Класні керівники 2.Проведення заходів щодо попередження нещасних випадків у шкільному дворі. Класні керівники 3.Проведення бесід з учнями з питань безпеки життєдіяльності у весняно-літній період. Класні керівники 4.Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Заступник директора з НВР. Тиждень морального здоров’я 1.Загальногімназійна лінійка.( присвячена дню рідної мови) вчителі української мови. Адміністрація 2.СНГ. «Твори добро,щоб кращим став цей світ» Класні керівники 3.ГС «Вихованість відкриває душу і серце» (5-6 класи); «Вічні цінності людини» (7-8 класи); «Вчимося розуміти і поважати інших» ( 9-11 класи). Класні керівники
Т.№28 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
27.02 - 05.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 1.Індивідуальна робота з учнями з питань профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР Тиждень родинного виховання 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ. «Ми всі одна сім'я,єдина ми родина ». Класні керівники 3.ГС. « Традиції моєї родини» Класні керівники 4.Виставка малюнків « Портрет моєї родини» (5-6кл.). Заступник директора з ВР 1.Контроль за веденням документації в 9 та 11 класах. Об’єктивність оцінювання знань учнів. Заступник директора з НВР 2.Видати наказ: - про створення творчої групи для складання проекту річного плану. Директор - про проведення Дня ЦО Директор - про розроблення проекту річного плану. Директор
Т.№29 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
06.03 - 12.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція Чистий четвер. Центр «Дисципліна і порядок» 5.Волонтерські акції «Милосердя», « Доброго дня, ветеране» ( до Дня визволення міста від німецько – фашистських загарбників) Заступник директора з ВР Кл. керівники, центр « Доброта» 1.Індивідуальна робота з учнями з питань профілактики правопорушень. Заступник директораз ВР 2.Бесіди з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час весняного періоду. Класні керівники Тиждень знань (Шевченківський тиждень та гімназійної родини). 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: «Незабутній Шевченко». Класні керівники 3.Святкування Міжнародного жіночого дня. Заступник директора з ВР,учні 10 кл. 4.Проведення традиційного загально гімназійного родинного свята «З родини йде життя людини». Заступник директора з ВР, класні керівники 5.ГС: ( за планом класних керівників заходи до Дня визволення Нового Бугу від фашистських загарбників). 1.Тематичний контроль «Стан профорієнтаційної роботи» (на нараду при директору) Заступник директора з ВР
Т.№30 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
13.03 - 19.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудовий десант «Довкілля рідної гімназії» Центр «Дисципліна і порядок», класні керівники 1.Відвідування сімей різних категорій педагогічними працівниками. Класні керівники 2.Засідання ради профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР 3.Батьківський університет. Заступник директора з ВР,психолог,класні керівники. Тиждень краєзнавства 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ: «Чарівний світ природи нашого краю». Класні керівники 3.ГС: « Край мій ,тут я живу» (краєзнавча вікторина) Класні керівники 4.Виставка фоторобіт «Я люблю своє місто». Заступник директора з ВР, класні керівники 5.Виставка малюнків « Земля у нас одна» Заступник директора з ВР, класні керівники 6. Планування роботи на весняні канікули. Заступник директора з ВР. 7. Проведення тематичного диктанту з української мови з питань техніки безпеки й охорони життя і здоров'я. Вчителі укр..мови. 8. Підготовка до районного огляду – конкурсу художньої самодіяльності. Заступник директора з ВР, класні керівники 1.Фронтальний контроль за підсумками роботи щодо впровадження здорового образу життя»(наказ) Заступник директора з ВР . .
Т.№31 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
20.03 - 26.03 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудовий десант «Довкілля рідної гімназії» Центр «Дисципліна і порядок», класні керівники 5.Засідання учнівського самоврядування (підведення підсумків за чверть) Заступник директора з ВР 1.Планування роботи на весняні канікули. Заступник директора з ВР 2.Бесіда з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час весняних канікул (із записом у класний журнал) Класні керівники 3.Відвідування сімей різних категорій педагогічними працівниками. Класні керівники Тиждень протипожежної безпеки і безпеки життєдіяльності. 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ « Твоя безпека – це твоя уважність» Класні керівники 3.ГС тематичні (у рамках тижня безпеки життєдіяльності) « Надзвичайні ситуації» Класні керівники 4.Конкурс малюнків « Безпека і ми»(5-6кл.) Заступник директора з ВР, класні керівники 5. Проведення циклу бесід « Азбука безпеки», «Правила поведінки в екстрених ситуаціях» Класні керівники 6.Організація відвідування учнями пожежно- рятувальної частини та виставки пожежно-рятувальної техніки міста. Заступник директора з ВР 7.Свято гумору та сміху (для старшокласників вечір відпочинку). Заступник директора з ВР, класні керівники 8.Підготовка до свята останнього дзвоника. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу 9. Районний огляд – конкурс художньої самодіяльності. Заступник директора з ВР, класні керівники 1.Про проведення профілактичних заходів щодо запобігання розповсюдження наркоманії та ВІЛ – інфекцій серед учнів та їх батьків (наказ) Заступник директора з ВР.
Т.№32 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
27.03 - 02.04 1.Засідання лідерів та центрів учнівського самоврядування по розгляду питання: - організація та проведення свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, лідери класів, представники центрів ДЮО 1.Засідання МО класних керівників. Заступник директора з ВР 2.Відвідування сімей різних категорій педагогічними працівниками. Класні керівники 3.Організація індивідуальної роботи з учнями, що потребують підвищеної уваги. Заступник директора з НВР, психолог Канікулярний тиждень (за окремим планом) 1.Реалізація плану роботи на весняних канікулах. Заступник директора з ВР 1.Персональний контроль « Про виконання класними керівниками у своїй практичній роботі сутності та особливостей моделі родинно-шкільного виховання» (наказ). Заступник директора з ВР.
Т.№33 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
03.04 - 09.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Трудова акція (чистий четвер) «Перетворимо гімназію на квітучий сад». Класні керівники 1.Підготовка до свята останнього дзвоника. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу Тиждень здоров’я 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.Заходи у рамках тижня здоров’я (за окремим планом). Заступник директора з ВР, вчитель фізичного виховання та основ здоров’я 3.СНГ тематика у рамках тижня здоров’я: «Ми за здоровий спосіб життя». Класні керівники 4.ГС «Моя безпечна поведінка допоможе зберегти здоров'я» Класні керівники 5.Спортивне свято « Спорт – краса,здоров'я, дружба» (5-6 кл.) Заступник директора з ВР, вчитель фізичного виховання та основ здоров’я 6. Конкурс плакатів « Життя – це краса. Милуйся нею!». Заступник директора з ВР 1.Затвердження матеріалів ДПА. Директор 2.Персональний контроль за нормуванням фізичних навантажень на уроках фізкультури (індивідуальні співбесіди). Заступник директора з НВР 3.Видати накази: «Про порядок прийому учнів до гімназії на конкурсній основі» Директор
Т.№34 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
10.04 - 16.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1. Звіт про роботу ради профілактики правопорушень. Заступник директора з ВР 2.Підготовка до свята останнього дзвоника. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу Тиждень морально-етичного виховання 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ за планом класного керівника. Класні керівники 3.ГС: Школа ввічливості («Вихованість відкриває душу і серця») . Класні керівники 1.Фронтальний контроль за станом відвідування учнями гімназії навчальних занять як один з методів попередження правопорушень серед учнів. (Індивідуальні співбесіди) Заступник директора з ВР
Т.№35 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
17.04 - 23.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу 2.Співбесіди з батька з питань організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Класні керівники . Тиждень природи 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ «Чудеса природи». Класні керівники 3.ГС тематична «Доля планети у наших руках». Класні керівники 4.Виставка малюнків «Природа і ми – одне ціле» Заступник директора з ВР 5. Підготовка дорайонного етапу Чемпіонату Миколаївської області з пішохідного туризму. Заступник директора з ВР, класні керівники
Т.№36 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
24.04 - 30.04 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Волонтерська акція «Турбота». Заступник директора з ВР, класні керівники 5. Трудові акції на закріплених територіях міста: братські могили, монументи пам’яті жертв голодомору та Чорнобильської катастрофи, «Казкове містечко» Заступник директора з ВР, класні керівники 6.Підготовка до свята останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, Класний керівник 11 класу 1.Підготовка до проведення тижня пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни. Заступник директора з ВР, класні керівники Тиждень ціннісного ставлення до суспільства і держави 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ 26 квітня День Чорнобильської аварії (за планом класних керівника) « Дзвони Чорнобиля» Класні керівники 3.ГС: тематична (ціннісне ставлення до суспільства і держави). « Ми – творці власного життя?». Класні керівники 4. Учнівські збори учнів 5 – 11 класів. Адміністрація,кл.керівники. 5. Районне засідання ШУМ для лідерів учнівського самоврядування. Заступник директора з ВР. 6.Районний етап Чемпіонату Миколаївської області з пішохідного туризму. Заступник директора з ВР, класні керівники
Т.№37 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
01.05 - 07.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу Тиждень пам’яті та добрих справ 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.СНГ за планом класних керівників Класні керівники 3.ГС: тематична (ціннісне ставлення до суспільства і держави). Класні керівники 4. Проведення бесід з правил поведінки на воді,вдома,на дорозі. Кл. керівники. 1.Фронтальний контроль « Виконання планів виховної роботи» (наказ). Заступник директора з ВР
Т.№38 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
08.05 - 14.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Волонтерська акція (святковий концерт) у районному госпіталі. «Вахта пам’яті» (покладання квітів на могили братського кладовища) Заступник директора з ВР 5.Підготовка до районного етапу дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Джура» Українського козацтва. Заступник директора з ВР 1.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу Тиждень пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни (за окремим планом) 1.Загальногімназійна лінійка Адміністрація 2.Урочиста лінійка «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось Вам» Заступник директора з ВР 3.СНГ за планом класних керівників Класні керівники 4.ГС тематика у рамках тижня Класні керівники 5.Тематичні класні години щодо збереження життя та здоров'я учнів у літній період. Заступник директора з ВР,Кл. керівники. 6.Повторення учнями 5- 9 ,10 класів правил безпечної поведінки під час проходження літніх канікул. Бесіди. Кл. керівники. 1.Фронтальний контроль «Виконання планів виховної роботи класними керівниками» Заступник директора з ВР
Т.№39 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
15.05 - 21.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 1.Тематичні класні години щодо збереження життя та здоров’я учнів у літній період. Заступник директора з ВР 2.Залучення батьківської громадськості до проведення заходів у рамках декади родинно-сімейного виховання. Заступник директора з ВР, керівники 3.Підготовка та організація літнього оздоровлення учнів у таборі з денним перебуванням. Заступник директора з ВР, класні керівники 4.Організація походів, поїздок для учнів гімназії. Заступник директора з ВР, класні керівники 5.Проведення бесід з правил поведінки на воді, в дома, на дорозі. Класні керівники 6. День відкритих дверей для батьків майбутніх п’ятикласників . Адміністрація 7.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класні керівник Декада родинно-сімейного виховання (у рамках відзначення Міжнародного Дня родини і Всеукраїнського Дня сім’ї) 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.СНГ та ГС: тематика – ціннісне ставлення до сім’ї, родини « Моя родино, моя сім'я, - тут виростаю я». (класні родинні свята, зустрічі, діалоги, вернісажі, бесіди тощо). Класні керівники 3.Підготовка загально гімназійної виставки «Моя сім'я найкраща» (персональні презентації ,світ захоплень, традиції, родинні цінності, родинне дерево, тощо). Заступник директора з ВР, класні керівники 4.Повторення учнями 5-9, 10 класів правил безпечної поведінки під час проходження літніх канікул. Бесіди. Класні керівники
Т.№40 Робота органів учнівського самоврядування Організаційно-методична робота з кадрами. Робота з батьками Робота педагогічного колективу по реалізації виховних завдань. Тематичні навчально-виховні тижні. Контрольно-аналітична діяльність
22.05 - 28.05 1.Проведення ранкової зарядки. Центр «Здоров’я» 2.Чергування по гімназії Центр «Дисципліна і порядок» 3.Школа учнівського самоврядування «Республіка ШКІД». Засідання брокерської контори та учнівської ради. Заступник директора з ВР 4.Підготовка до свята Останнього дзвоника та випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу 1.Тематичні класні години щодо збереження життя та здоров’я учнів у літній період. Заступник директора з ВР, класні керівники Тиждень шкільної родини 1.Загальногімназійна лінійка. Адміністрація 2.Свято Останнього дзвоника. Заступник директора з ВР 3.ГС: підсумкові збори акціонерних товариств. Кл. керівники 4.Проведення випускного вечора. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу 5.Участь у районних урочистостях для випускників. Заступник директора з ВР, класний керівник 11 класу
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.